Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen petroleumsgeologi og petroleumsgeofysikk består av to års studier, en masteroppgave og teoretisk pensum. Masteroppgaven er et selvstenig vitenskapelig arbeid og gjennomføres under veiledning.

Denne studieretningen tilbyr valgmuligheten mellom en 30 studiepoengs og en 60 studiepoengs masteroppgave. Valg av masteroppgave påvirker oppbygningen av ditt mastergradsstudium.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk HMS-opplæring i begynnelsen av første semester.

I tillegg kreves HMS0505 – El-sikkerhet for deltagelse i visse emner (se emnebeskrivelsene) fra høstsemesteret 2015.

Hvis du har gjennomført tilsvarende HMS-opplæring i løpet av bachelorstudiet ved MN, UiO, skal du ikke gjennomføre den igjen på masterstudiet.

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Oppbygning, kort oppgave (30 studiepoeng)

Studiet består av halvannet år med emner (9 emner à 10 studiepoeng) og avsluttes med en masteroppgave i siste halvår. Du velger tema for din masteroppgave og blir tildelt en veileder i andre semester av masterstudiet. I tredje semester deltar du på et innføringskurs til masteroppgaven, som utformes i samarbeid med din veileder. For de fleste studenter vil innføringskurset inkludere en geologisk felttur.

Oppbygningen av studiet er som følger:

4. semester Masteroppgave
3. semester GEO4260 - Reservoir geophysics GEO4270 - Integrated basin analysis and prospect evaluation GEO4011 - Scientific excursion/field course in geosciences + GEO4012 - Literature study in geosciences
2. semester GEO4250 - Reservoir geology GEO4240 - Seismic interpretation GEO4280 - Seismic signal processing
1. semester GEO4211 - Petroleum systems og HMS-emner GEO4220 - Depositional environments and biostratigraphy GEO4230 - Basin formation and sequence stratigraphy
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alle emner undervises av vitenskapelig ansatte ved Institutt for geofag og av tilsluttede professorer, geologer og geofysikere fra samme fagkrets. Undervisningsstrategien tilbyr en kombinasjon av forelesninger, seminarer, laboratorie-og feltarbeid.

Arbeid ved moderne laboratorier for geokjemiske og mineralogiske analyser, geokronologi, er integrert i masterstudiet, samt datafasiliteter for prosessering, tolkning, modellering og visualisering av geologiske og geofysiske data. Noen masteroppgaver blir basert på feltarbeid. Store mengder seismikk-og brønndata fra offshore Norge brukes også i undervisningen og i masterstudiene.

Emnene er listet opp nedenfor. Dersom du ønsker å bruke en ulik emnekombinasjon enn de som står i listen må du kontakte en studieveileder.

Emner i første semester:

Emner i andre semester:

Emner i tredje semester:

Oppbygning, lang oppgave (60 studiepoeng)

Studiet består av en oppgave som gir 60 studiepoengs uttelling i tillegg til teoretisk pensum verdt 60 studiepoeng. Emnene fullføres de tre første semestrene av masterstudiet. Arbeidet med masteroppgaven starter i andre semester, fortsetter i tredje semester for til slutt å fullføres i fjerde og siste semester. Dette studieløpet krever at studenten har klart å fullføre emnene GEO4211 - Petroleum systems og GEO4240 - Seismic interpretation før masterstuidet innledes.

4. semester Masteroppgave
3. semester GEO4270 - Integrated basin analysis and prospect evaluation Masteroppgave
2. semester GEO4250 - Reservoir geology GEO4280 - Seismic signal processing Masteroppgave
1. semester GEO4220 - Depositional environments and biostratigraphy  og HMS-emner GEO4230 - Basin formation and sequence stratigraphy GEO4260 - Reservoir geophysics
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emner i første semester:

Emner i andre semester:

Emne i tredje semester:

Generell informasjon om begge studieløp

I begge studieløp tar studentene et innføringskurs til masteroppgavene. Innføringskurset er utformet i samarbeid mellom studenten og dens veileder. For de fleste studenter vil innføringskurset inkludere en geologisk felttur.

Alle emner undervises av vitenskapelig ansatte ved Institutt for geofag og av tilsluttede professorer, geologer og geofysikere fra samme fagkrets. Undervisningsstrategien tilbyr en kombinasjon av forelesninger, seminarer, laboratorie-og feltarbeid.

Arbeid ved moderne laboratorier for geokjemiske og mineralogiske analyser, geokronologi, er integrert i masterstudiet, samt datafasiliteter for prosessering, tolkning, modellering og visualisering av geologiske og geofysiske data.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 12. juni 2012 17:03 - Sist endret 7. feb. 2020 16:28