Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Etter endt studie skal du:

 • Ha oversikt over planetens struktur, faste overflate, oseaner og atmosfære. Dette er grunnlaget for all annen aktivitet på planeten.
 • Ha tilegnet deg kunnskap innen alle de tre fagområdene innen geofag:
  - Geologi: sedimenter, bergarter, mineraler, fossiler, paleontologi
  - Geofysikk: platetektonikk, jordskjelv
  - Naturgeografi: landformer, landformdannende prosesser, glasiologi og klimaeffekter, geografiske informasjonssystemer og fjernanalyse
 • Kunne drøfte hvorfor naturkatastrofer som flom, tørke, ras, tsunami oppstår og konsekvensene disse har for samfunnet
 • Beskrive hvordan petroleumsressursser (olje) dannes
 • Kunne reflektere rundt jordas miljø- og klima-utfordringer.
 • Kjenne til vannressursers forekomst i naturen og betydningen av disse.

Hvilket tema du lærer mest om avhenger av hvilken spesialisering du velger underveis i studiet. Du vil bruke kunnskaper i andre realfag som kjemi, fysikk, matematikk, informatikk m.fl.

Ferdighetsmål

 • Kunne tilegne deg geofaglig kunnskap i felt/på ekskursjon.
 • Kunne formulere deg på en vitenskaplig måte både skriftlig og muntlig.
 • Kunne tenke analytisk.
 • Kunne forholde deg til tidsfrister.
 • Kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. jan. 2020 11:38