Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er meget variert. På forelesningene gjennomgås sentrale deler av det teoretiske pensumet illustrert med utvalgte eksempler. På gruppetimer og gjennom arbeidet med obligatoriske oppgaver/feltrapporter får du trening i å utføre praktiske oppgaver i faget. Ved oppgaveinnleveringer og presentasjoner får du trening i å formulere deg på en vitenskapelig måte både skriftlig og muntlig.

Detaljert informasjon om undervisningsformer og obligatoriske krav i undervisningen vil fremgå av emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

Ekskursjoner og feltarbeid er en viktig undervisningsmetode innen geofag, og på mange av kursene våre er det derfor obligatoriske ekskursjoner. Ved å gjøre observasjoner i felt danner man seg gode faglige begreper og lærer på en annen måte enn det man kan gjøre ved å lese.

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. feb. 2020 12:00