Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Du kan søke om å få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars. Vi oppfordrer søkere som trenger permisjon fra jobb for å ta dette studiet til å søke om tidlig svar.

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

20

Pris

Det er ingen studieavgift utover semesteravgift.

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

 • Treårig utdanning i sykepleie

Bare grunnutdanninger etter 1987 godkjennes som bachelor eller cand.mag. grad. For søkere med tidligere grunnutdanning enn dette, må bachelor-kompetanse vurderes. Slike søkere bes dokumentere gjennomført utdannelse fra universitet og/eller høgskole, ut over grunnutdannelsen. Grunnutdanning og dokumentert annen utdannelse, må til sammen minimum tilsvare 180 studiepoeng.

Tilleggskrav

 • Offentlig godkjenning som sykepleier i Norge.
 • Minimum to års klinisk praksis i 100 % stilling eller tilsvarende innenfor de siste 6 år.

Annen relevant informasjon:

 • Relevant tilleggsutdanning tatt i de siste 10 år, for enheter på minst 10 studiepoeng, kan gi tilleggspoeng.

Motivasjonsbrev

Til søknaden skal det legges ved et motivasjonsbrev (maks en A4-side) med beskrivelse av:

 • Interesse for studiet
 • Erfaring med og/eller interesse for forskning og utviklingsarbeid
 • Planer for gjennomføring av studiet

Motivasjonsbrevet og eventuell relevant tilleggsutdanning vil påvirke rangeringen av søkerne. Motivasjonsbrevet er derfor svært viktig.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest slik den er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

I tillegg til ovennevnte krav må du dokumentere:

 • Autorisasjon - offentlig godkjenning som sykepleier i Norge
 • Karakterutskrifter/vitnemål av eventuell relevant tilleggsutdanning
 • Klinisk praksis
 • Motivasjonsbrev

Rangering av søkere

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser, skjer opptak på grunnlag av gjennomsnittet av karakterer i grunnutdanningen, med tillegg av eventuelle tilleggspoeng for relevant utdanning.

Det gis 1 tilleggspoeng for 60 studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget. Det kan maksimalt gis 2 tilleggspoeng. Bare studieenheter med minst 10 studiepoeng kan regnes med under tilleggspoeng.

Summen av karakterpoeng og tilleggspoeng utgjør søkerens konkurransepoeng. Søkere rangeres etter konkurransepoeng, men følgende faktorer kan påvirke rangeringen:

 1. Søkere kan rangeres høyere enn poengberegning tilsier alene dersom de viser en særlig interesse og egnethet for studiet. Dette vil bli vurdert skjønnsmessig ut fra søkerens egen fremstilling i motivasjonsbrev.
 2. Søkere som ikke kan poengberegnes, for eksempel søkere med utenlandsk utdanning eller realkompetanse, gis en skjønnsmessig rangering i forhold til søkere som poengberegnes.
 3. Søkere kan innkalles til intervju for å supplere underlaget for rangeringen. Intervjuet kan påvirke rangeringen.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Du kan søke fritak fra Modul B, Modul C og deler av Modul D dersom du kan dokumentere tilsvarende kunnskaper. Fritak fra deler av studiet blir vurdert på bakgrunn av individuell søknad.