Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiet i helseadministrasjon er samlingsbasert over tre semestre, med nytt kull hver høst. Det forventes at du får permisjon fra arbeidsgiver til å delta på samtlige 10 samlinger, til selvstudium og pensumlesning mellom samlingene, samt tilstrekkelig med tid til å arbeide med eksamensoppgaven for hvert emne og særlig med masteroppgaven i 3. semester.

Eksamensoppgaver vil som hovedregel utleveres på slutten av hver samling, og innleveringsfristen vil normalt være 3 kalenderuker etter utlevering. Ved noen eksamener kan det være nødvendig med gruppearbeid utenom de ordinære samlingsdagene.

 

Våren 2021: Undervisningsoversikt med forbehold om enkelte justeringer

Samling 1: HADM4104 – Organisering og endringsledelseUke 4: onsdag – fredag - 27., 28., 29.januar

Samling 2: HADM4301 – Helserett Uke 9: onsdag – fredag – 03., 04., 05.mars

Samling 3: HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren Uke 14: torsdag og fredag – 08, og 09.april Uke 15: torsdag og fredag – 15. og 16.april

Samling 4: HADM4403 – Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering Uke 18: mandag – fredag: 03. – 07.mai

 

HØST 2020: Perioder for samlinger (kull 34):

Samling 1 – uke 35 og 36 kl 09.00-16.00 alle dager:

 

Studieløp

3. sem.

Valgfritt
emne

Valgfritt
emne

2. sem. HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren HADM4104 – Organisering og endringsledelse HADM4403 – Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering HADM4301 – Helserett
1. sem. HADM4001 – Metode og statistikk HADM4103 – Ledelse i helsevesenet HADM4203 – Helseøkonomisk analyse HADM4202 – Finansiering og organisering av helsetjenester HADM4102 – Ledelsespsykologi HADM4402 – Kvalitet og pasientsikkerhet
  5 studiepoeng 5 studiepoeng 5 studiepoeng 5 studiepoeng 5 studiepoeng 5 studiepoeng

Programmet er delt opp i obligatoriske emner (50 studiepoeng), valgfrie emner (10 studiepoeng) og en masteroppgave (30 studiepoeng). Undervisningen er på norsk, og pensum kan være både på norsk, engelsk, dansk eller svensk.

Studieløp for tidligere kull

Valgfrie emner i studieprogrammet (velg 2):

Du kan eventuelt velge et annet valgfritt emne blant relevante emner ved Universitetet i Oslo. Vi anbefaler at du velger elektive emner som bygger opp under temaet for din masteroppgave. Hvis emnet som du ønsker å ta ikke står i listen ovenfor, må du sende skriftlig søknad til programledelsen om å få innpasset det i utdanningsplanen din.

Skriftlig søknad sendes ved søknadsskjema. Dokumentasjon på emnet som ønskes innpasset i utdanningsplanen vedlegges søknaden:

 • Emnekode
 • Emnetittel
 • Kursbeskrivelse med læringsmål
 • Pensumliste
 • Dersom emnet er tatt ved eksternt lærested, må også karakterutskrift og vitnemål vedlegges søknaden.

Her ser du en liste over tilgjengelige emner på masternivå

Masteroppgaven:

Masteroppgaven (30 stp) gjennomføres fortrinnsvis i tredje semester, men kan gjøres på deltid over flere semestre innenfor en periode på maksimum 3 år etter studiestart. Eksempel: For en student som begynner på studiet høsten 2018 vil siste innleveringsfrist for masteroppgaven være 1. desember 2021. 

Det er viktig å merke seg at arbeidet med masteroppgaven krever tid, og vi anbefaler alle våre studenter til å søke permisjon fra jobben i en periode for å kunne fokusere på innhenting og bearbeiding av data, samt skriving. Mange arbeidsplasser vil kunne innvilge konsentrerte permisjonsperioder, eller perioder med deltidsarbeid i forbindelse med fullføring av masteroppgaven.

Studentene velger selv temaet for oppgaven. Temaet må godkjennes av programledelsen.

Karaktersystem:

For alle eksamener brukes karakterskalaen bestått/Ikke bestått.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i helseadministrasjon

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Godskriving av annen utdanning

Det skal søkes skriftlig om godskriving av annen utdanning. Du kan kun søke om fritak for maksimum 1 obligatorisk emne og 1 elektivt emne, altså totalt 2 emner à 5 studiepoeng.

1) Erstatning av obligatorisk emne: Emnet som som ønskes innpasset i graden må ha en tilstrekkelig grad av faglig overlapping med et obligatorisk MHA-emne.

2) Erstatning av valgbart emne: Emnet som ønskes innpasset i graden må representere en tilstrekkelig fordyping i helseadministrative problemstillinger og/eller være relevant for arbeidet med masteroppgaven.

Emnene det søkes godskriving for må være på masternivå og studiepoenggivende.

HADM4601 Ledelse i primærhelsetjenesten vil kunne innpasses som erstatning for HADM4103 Ledelse i helsevesenet.

HADM4001 Metode og statistikk: Hvis du har en høy grad av metodekunnskaper og ferdigheter fra før, f.eks. gjennomført doktorgrad, trenger du evt ikke å delta på dag 1 og 2 av undervisningen i HADM4001. Men du må delta på dag 3 (gjennomgang og drøfting av prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven din) og levere eksamen i emnet (prosjektskisse for masteroppgaven). Fritak for HADM4001 er derfor ikke mulig.

Søknadsfrister

 • Obligatoriske emner: innen 1. september i semester 1
 • Elektive emner: innen 1. september i semester 3

Skriftlig søknad sendes ved søknadsskjema. Dokumentasjon på emnet som ønskes innpasset i utdanningsplanen vedlegges søknaden:

 • Emnekode
 • Emnetittel
 • Kursbeskrivelse med læringsmål
 • Pensumliste
 • Dersom emnet er tatt ved eksternt lærested, må også karakterutskrift og vitnemål vedlegges søknaden.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. nov. 2020 15:19