Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

38

Pris

Det er ingen studieavgift utover semesteravgift.

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende utdanningsløp av minimum 180 studiepoeng og utdanningen skal ha følgende sammensetning:

 • Treårig grunnutdanning på høgskolenivå innenfor fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, vernepleie
  eller
 • Til sammen 180 studiepoeng innen helse- og samfunnsfag
  Utdanningen må totalt inneholde minimum 20 studiepoeng i naturvitenskapelige emner og minimum 20 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner
  eller
 • Andre dokumenterte kvalifikasjoner som opptakskomiteen godkjenner som likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

I tillegg til ovennevnte krav må du dokumentere følgende:

 • Karakterutskrift eller vitnemål av eventuell relevant tilleggsutdanning som det kan gis utdanningspoeng for

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser, skjer opptak på grunnlag av gjennomsnittet av karakterer i grunnutdanningen, med tillegg av eventuelle utdanningspoeng for relevant studiepoengsgivende utdanning de siste 10 år.

Det gis 1 utdanningspoeng for 60 studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget. Det kan maksimalt gis 2 utdanningspoeng. Bare studieenheter med minst 10 studiepoeng kan regnes med under utdanningspoeng.

Summen av karakterpoeng og tilleggspoeng utgjør søkerens konkurransepoeng. Søkere rangeres etter konkurransepoeng, men følgende faktorer kan påvirke rangeringen:

 1. Søkere kan rangeres høyere enn poengberegning alene tilsier, dersom de viser en særlig interesse og egnethet for studiet. Dette vil bli vurdert skjønnsmessig ut fra søkers eget skriv.
 2. Søkere kan rangeres på grunnlag av spesielle faglige, sosiale eller personlige forhold dersom disse forholdene kan begrunne at poengsummen ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.