PRØVEFORELESNING I HISTORIE, MASTERNIVÅ

INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORISKE STUDIER

Gjelder fra og med våren 2012

RETNINGSLINJER

 

1.Kandidaten får tema for prøveforelesning tre dager før den skal holdes.

 

2.Gjennom prøveforelesningen skal kandidaten vise evne til å formidle faglig stoff på en oversiktlig og klar måte. Kandidaten kan forutsette at pensum i emnet er kjent for tilhørerne.

 

3.Både fremføringsformen og faglig innhold blir vurdert av kommisjonen, men det faglige veier tyngst for karaktersettingen.

 

4.Forelesningen skal ta 20 minutter. Kandidaten leverer kopi av disposisjon og liste med benyttede kilder og sekundærlitteratur samt papirkopi av annet materiale som brukes (f.eks. lysark, slides) til eksamenskommisjonen.

 

5.Det er adgang for kommisjonen til å stille kandidaten spørsmål relatert til forelesningen etter at forelesningen er avsluttet, maks. ti minutters varighet.

 

6.Karakterene formidles til kandidaten umiddelbart etter forelesningen og eventuelle spørsmål. Kandidaten får deretter en samtale med kommisjonen om vurderingen.Hvis flere kandidater foreleser over samme emne, kan kommisjonen vente med karaktersetting til siste kandidat er ferdig.

 

7.Forelesningene er åpne for tilhørere.

 

Gode råd til deg som skal holde prøveforelesning

 

Et manus som en har arbeidet mye med og som en kan godt, er den beste medisin mot nervøsitet.

 

Lag et ryddig manus med god plass mellom linjene (linjeavstand 2) og plass til å notere. Det er viktig at du finner lett fram i manuset. Sett alltid sidetall på manus. Snakk ikke for fort.

 

Den skriftlige formen fungerer ikke alltid når du skal framføre det muntlig, bl.a. fungerer mellomtitler ofte ikke når de bare blir lest opp. Øv derfor gjerne på manus ved å lese det høyt for å få et inntrykk av hvordan det fungerer.

 

Gjør stoffet til ditt eget, unngå lange referater av pensumlitteraturen. Det gjøres best ved å arbeide mye med en skikkelig problemstilling og ved å velge eget perspektiv eller ”grep” på stoffet.

 

Prøveforelesningen bør normalt ha en innledning som presenterer temaet og problemstillingen, en drøftende hoveddel og en avslutning med konklusjonene.

 

Det er ikke et krav at du holder deg ordrett til manus under selve forelesningen.

 

De fleste seminarrom ved UiO er utstyr med videoprosjektor og whiteboard. Sjekk likevel om rommet du er blitt tildelt har det utstyret du planlegger å bruke på forhånd. Spørsmål om romutstyr kan rettes til historie-student@iakh.uio.no, senest to dager før forelesningen. Vi kan dessverre ikke garantere at du får et rom som har det utstyret du ønsker deg. I forbindelse med bruk av digitalt utstyr er det viktig å være oppmerksom på at mye av eksamenstiden kan gå tapt dersom det oppstår tekniske problemer. Ha derfor en alternativ plan for gjennomførelse klar i tilfelle det tekniske skulle svikte.

 

Inviter tilhørere!

 

Lykke til!

Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 16. nov. 2015 10:50