Søk fagstipend ved Det norske institutt i Roma

Det norske institutt i Roma (DNIR) skal drive forskning, undervisning og formidling innen Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst og kulturtradisjon, særlig den antikke og den europeiske som er grunnlagt på denne, samt språk, kultur og samfunnsforhold fram til i dag» (fra Instituttets formålsparagraf).

Målgrupper og krav til søkere

Stipendordningen gjelder for:

 Yngre forskere uten fast ansettelse

 Mastergradstudenter

Søkere må legge frem en kort prosjektbeskrivelse (1 side) som dokumenterer nytten av et opphold i Roma, samt en spesifisering av hvilken periode søknaden gjelder (dato for opphold i Roma), og hvor mye midler det søkes om (budsjett). Prosjektet må faglig ligge innenfor DNIRs formålsparagraf (se over). Søkere må være tilknyttet norske universiteter eller høgskoler, prioritet vil gis til søkere fra brukerbetalende institutter og fakulteter (dvs. de humanistiske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø, Agder og NTNU, Det teologiske fakultetet ved UiO, Menighetsfakultetet, Institutt for form, teori og historie ved Arkitektur og Designhøyskolen og Institutt ved estetiske fag ved OsloMet.).

Søknadsfrist: 15. mars

Rammer for stipender

Størrelsen på stipendet vil avhenge av søkerens prosjekt og oppholdets varighet. Oppholdet må være av minst tre ukers varighet. Det kan søkes om støtte på minimum kr. 10 000 og maksimum kr. 40 000. Kr. 15 000 regnes som en rimelig støtte til reise og innkvartering i 4 uker i 2021.

Støtten skal bidra til å dekke reise- og oppholdsutgifter. Søknaden må spesifisere lengde og periode for forskningsoppholdet. Søkerne som blir tildelt stipend vil få arbeidsplass ved DNIR, og kan under oppholdet bli bedt om å holde en presentasjon av sitt prosjekt.

Søkere som tidligere ikke har fått stipend, vil prioriteres dersom prosjektet har den nødvendige relevans og kvalitet. Unntaksvis kan stipend tildeles på nytt.

Innlevering av søknad og kontaktinformasjon

Søknad med CV, karakterutskrift, prosjektbeskrivelse og veilederattest sendes elektronisk til avdelingsleder Anne Nicolaysen, epost: anne.nicolaysen@roma.uio.no.

Publisert 10. feb. 2021 14:39 - Sist endret 10. feb. 2021 14:39