Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er meget variert. På forelesningene gjennomgås sentrale deler av det teoretiske pensumet illustrert med utvalgte eksempler. Gjennom arbeidet med de obligatoriske oppgaver får du trening i å utføre praktiske oppgaver i faget. Dette foregår ofte i mindre grupper der studentene selv styrer det som skjer, med gruppelærer/orakel til stede som en ressurs når det trengs. Gruppene samles også i klasser med mer lærerstyrt undervisning. Ved oppgaveinnleveringer og presentasjoner får du trening i å formulere deg på en vitenskapelig måte både skriftlig og muntlig.

I masterdelen av studiet benytter kandidaten sine kunnskaper fra bachelordelen av studiet til å gjennomføre et tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Gjennom masterstudiet skal kandidaten ha tilegnet seg tilstrekkelig faglig og teknisk kompetanse til å kunne forstå problemstillinger og se mulige løsninger. Masterstudiet skal gi kandidaten erfaring i å arbeide selvstendig og samtidig være en del av en forskningsgruppe. Arbeidsformen skal gi kandidaten trening i å organisere og planlegge arbeidet slik at prosjektet gjennomføres i tråd med avsatte ressurser og innen klare tidsfrister. Studiet skal gi kandidaten trening i å analysere, vurdere og formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger i eget fagområde både skriftlig og muntlig.

Ønsker du å ha en aktiv innflytelse på din egen studiehverdag, er det naturlig å bli med i Fagutvalget ved informatikk (FUI). Fagutvalget har studentrepresentanter i alle Institutt for informatikks styrende organer.

Eksamens- og vurderingsformer

De fleste emner har en skriftlig avsluttende eksamen av 3 timers varighet i slutten av semesteret. Noen emner har avsluttende muntlig eksamen. Dette gjelder særlig eksamener som gis de siste semestrene i studiet. Noen emner kan i tillegg ha en eksamen midt i semesteret. Dette kan være skriftlig eksamen av 1-3 timers varighet, eller en hjemmeeksamen der kandidaten skal skrive en oppgave som leveres innen en gitt frist.
I tillegg er det vanlig med innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til avsluttende eksamen.
Nærmere informasjon om eksamen finnes på hver enkelt emnebeskrivelse

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:33