Hva lærer du?

Kunnskapsmål

 • Ha inngående kjennskap til naturlig språkprosessering og språkteknologi.
 • Ha inngående kjenneskap til vitenskapelige forskningsmetoder innenfor fagfeltet.
 • Ha detaljert og spesialisert kunnskap innenfor et spesifikt felt innenfor fagområdet.
 • Ha kjennskap og innsikt i vitenskapsteori og forskningsetikk.

Ferdighetsmål

 • Kunne arbeide selvstendig med en problemstilling over tid.
 • Kunne analysere en problemstilling og planlegge hvordan man best kan jobbe mot en løsning.
 • Kunne konstruere teoretiske modeller og implementere dem ved hjelp av datamaskin.
 • Kunne lage realistiske mål der man tar høyde for begrensninger i form av ressurser, tid og alternative løsninger.
 • Kunne samle og analysere ulike typer informasjon og inneha en sunn og kritisk holdning til informasjonskildene.
 • Kunne skrive en lengre rapport og presentere forskningen på en klar måte skriftlig.
 • Kunne kommunisere kunnskap skriftlig og muntlig.
 • Kunne formidle egne refleksjoner og holdninger til forskningsområdet.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. juni 2012 09:24