Hva lærer du?

Vi ønsker å utvikle reflekterte praktikere som kan omsette forskningsbasert kunnskap til handlingskompetanse til det beste for samfunnet, virksomheten og seg selv.

Kunnskap

  • Har tilegnet seg tverrfaglig kunnskap om sentrale teorier og empiriske studier innen ledelse, organisering og IT
  • Bli kjent med sentrale verktøy og rammeverk for IT-ledelse, og forstå hvordan IT kan brukes strategisk
  • Vet hvordan du finner og vurderer forskningsbasert kunnskap

 Ferdigheter

  • Evnen til å anvende rammeverk og teorier i endringsprosjekter i egen virksomhet
  • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
  • Kan gjennomføre en troverdig undersøkelse; datainnsamling, dataanalyse, diskusjon og presentasjon

 Generell kompetanse

  • Kunne anvende faglig kunnskap for å bidra til organisasjoners forbedringsarbeid
  • Utøve handlingskompetanse basert på evnen til kritisk refleksjon, nytenkning og vurdering av hva som er etisk forsvarlig
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. mars 2021 19:36