Fremtidsrettet kompetanse

– Å bygge egen digital kompetanse er den nye «valutaen» som driver hver eneste medarbeider, leder og organisasjonens motstandsdyktighet og vekst, sier Aud Lysenstøen.

Portrett av Aud Lysenstøen

Aud Lysenstøen, Divisjon digital utvikling i Bufdir.

Ledelse og digitalisering

– Som leder i over 35 år både i privat og offentlig sektor, hadde jeg behov for å øke min kompetanse for IT og digitalisering slik at jeg forstod problemstillinger og kunne ta velfunderte valg for virksomheten.

Aud Lysenstøen har erfart at en kritisk kompetanse for fremtidens ledere, er å forstå IT og digitalisering og hvilke strategiske, taktiske og operative konsekvenser de ulike valgene har for virksomheten. Denne kompetansen vil være like viktig som den øvrige fagkompetansen. 

Førsteamanuensis Katja Maria Hydle, leder for etter- og videreutdanning innen IT og Ledelse ved UiO, understøtter dette.

– Hovedutfordringen med digitalisering og digital transformasjon er å endre organisasjonen, tilpasse organiseringen og forstå rekkeviddene av endringene i form av samarbeid mellom ulike avdelinger, på tvers av organisasjoner og privat-offentlig samarbeid, utdyper Hydle.

Velfunderte valg 

Har man ikke tilstrekkelig kompetanse og forståelse er risikoen stor for at de valgene som tas, enten er konsulentstyrte eller styres fra enkelte deler av virksomheten. Aud Lysenstøen arbeider nå i Divisjon digital utvikling med digitaliseringsprosjekter og implementering av disse mot organisasjoner eksternt og internt. Bufdir arbeider målbevisst med å utvikle den digitale kompetansen i hele virksomheten.

– Kombinasjonen av min tidligere erfaring som leder og fagperson sammen med den kompetansen jeg nå har opparbeidet meg innen IT og digitalisering, gjør at jeg kan kommunisere både med fagavdelingene og IT. Dette var en av mine målsetninger når jeg begynte på studiet for to år siden, forteller Aud Lysensteøen.

Erfaringsbasert og teoretisk læring

I min masterutdanning har jeg kombinert undervisningen og lesing med konkrete oppgaver for virksomheten. Dette har gjort at jeg har kombinert teori og praksis på en god måte og utdannelsen har vært ny, nyttig og nyttiggjort på en god måte.

– Kombinasjonen har for meg vært inspirerende og lærerik. Det har vært viktig for meg å ha en åpen dialog med universitet slik at jeg arbeider med de riktige tingene. Her vil jeg berømme Universitetet for god støtte underveis.

Livslang læring

Aud Lysenstøen opplevde støtte fra sin arbeidsgiver, slik at hun kunne kombinere jobb og utdannelse. Bufdir har på denne måten lagt til rette for at Lysenstøen fikk utvikle seg i tråd med sin visjon om hele tiden være på jakt etter ny kunnskap.
– Denne utdannelsen kombinert med min erfaring som leder har gjort at jeg nå står bedre rustet i den digitale utviklingen vi vil møte fremover. 

Publisert 8. feb. 2021 16:07 - Sist endret 3. mars 2022 16:31