Søknadsfrist og opptak

Masterprogrammet er bygget opp av syv emner og en avsluttende masteroppgave. Du søker opptak til hvert enkelt emne. Opptak til selve programmet (masteroppgaven) søker du først om etter at emnene er gjennomført og før oppgaven skrives. Du kan velge å gjennomføre hele programmet, eller kun ta emner enkeltvis.

Opptak til emner

For å ta emner enkeltvis kreves det generell studiekompetanse og minimum to års relevant yrkeserfaring. Noen emner vil allikevel forutsette eller bygge på bestemte informatikkfaglige forkunnskaper hos studentene for at de skal få utbytte av undervisningen. Selv om slike forkunnskaper ikke er et krav for opptak, vil vi fraråde å søke på emner hvor du mangler anbefalte forkunnskaper. For de emnene hvor dette er aktuelt er det angitt i emnebeskrivelsen.

Du søker opptak til et emne direkte fra dets nettside. Se emneoversikt.

Foreløpig vurdering om opptak til masteroppgaven

Hvis du er interessert i å ta hele graden, anbefaler vi deg å søke om en foreløpig vurdering av om du tilfredsstiller opptakskravene. Vennligst fyll ut nettskjema for foreløpig vurdering.

Pris

  • Hvert emne (10 studiepoeng) koster kr 28.000
  • Emner på 5 studiepoeng koster kr 18.000
  • Masteroppgaven (30 studiepoeng) koster kr 55.000

Totalsum for hele masterprogrammet (90 studiepoeng) er kr 231.000. Enkelte emner kan ha en annen pris, se emnesidene for nærmere info. Du søker opptak til og betaler for ett emne av gangen, selv om du har planer om å ta hele masterprogrammet.

Faktura sendes etter at opptak til emnet er bekreftet.

Opptakskrav

For opptak til selve masteroppgaven kreves følgende:

  • generell studiekompetanse
  • minimum to års relevant yrkeserfaring
  • fullført utdannelse på 180 studiepoeng, bachelorgrad eller tilsvarende. Av disse må minst 60 studiepoeng være informatikkfag. Det kreves et vektet karaktersnitt på C i informatikkfagene. Hvis du har mer enn 60 studiepoeng informatikkfag, regnes snittet av de 60 studiepoengene som har best karakterer.

Det kan søkes om dispensasjon fra hele eller deler av kravet om informatikkfag dersom du kan dokumentere relevant og tilstrekkelig omfattende yrkespraksis. Det vil si at denne praksisen må antas å ha gitt basiskunnskaper og ferdigheter som tilsvarer en grunnutdanning i informatikkfag på det antall studiepoeng som mangler.

Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra kravet om en fullført utdannelse på 180 studiepoeng, bachelorgrad eller tilsvarende, men det kan altså søkes om fritak fra hele eller deler av kravet om informatikkfag i denne graden. Mer info om bachelorgrad ved UiO

Godkjenning av tidligere utdanning

Du kan søke om innpassing av inntil 30 studiepoeng i emnedelen av masterprogrammet:

Innpassing av obligatorisk emne

For å erstatte et obligatorisk emne med et innpasset emne, må det eksterne emnet overlappe minst 2/3 med det aktuelle obligatoriske emnet. Det vil erfaringsmessig være vanskelig å erstatte obligatoriske emner med innpassede emner, siden det finnes få studietilbud med likt innhold.

Innpassing av valgfrie emner

For valgfrie emner er godkjenningsordningen mer fleksibel. Følgende regler gjelder:

Emner som skal godkjennes for innpassing i forhold til valgfrie emner skal i utgangspunktet være emner som kunne ha vært en del av masterprogrammet. Det betyr at de enten må
a) oppfylle samme krav til innpassing som for obligatoriske emner, eller
b) både omhandle et fagområde som er relevant for masterprogrammet (kunne ha vært et valgfritt emne i programmet) og ha en ledelsesorientert tilnærming til det faglige innholdet. Det er altså ikke nok at et tema er relevant hvis det kun har vært lagt vekt på de rent tekniske sidene ved det i undervisningen. Det må ha vært lagt betydelig vekt på de ledelsesmessige aspektene.