Undervisning og eksamen

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensformen kan variere noe fra emne til emne, men i de aller fleste tilfelle består den av en prosjektoppgave hvor problemstillingen fortrinnsvis hentes fra egen arbeidsplass. Det kan arbeides med prosjektoppgaven i hele kursperioden, og innleveringsfristen vil være ca. fire uker etter siste kurssamling. Det gis bokstavkarakter hvor A er best og F er stryk.

Om studenten har en saklig grunn for det, kan faglærer gi utsatt frist for innlevering av prosjektoppgaven. Utsettelse skal være begrunnet i arbeidssituasjon eller helsesituasjon.

Ved stryk eller manglende innlevering av oppgave (som er å anse som stryk, og tilsvarer ”ikke møtt til eksamen”) tilbys som hovedregel mulighet for ny innlevering neste gang kurset går, da uten å følge undervisningen. Hvis det dreier seg om et kurs som bare tilbys en gang pr. år, kan det avtales en innleveringsfrist. Ved slik ny innlevering kreves det et gebyr på 10% av kursprisen.

Undervisning og læringsformer

Studiet er lagt opp for deg som er i jobb og all undervisning gis som heldagssamlinger. På hvert emne vil det normalt være fem hele dager delt inn i to samlinger på henholdsvis 3 og 2 dager. Undervisningsformen veksler mellom forelesninger og studentaktivitet.

Vi ønsker å bygge undervisningen på beste tilgjengelige kunnskap. Med det mener vi at litteraturens beskrivelser av forskningsresultater og praksis først blir levende i møte med dine erfaringer og problemstillinger.

Vår pedagogiske tilnærming er blant annet basert på Henry Mintzberg som gjennom flere tiår har vært en av verdens mest profilerte forskere på ledelse, og en pionér i utviklingen av lederprogrammer. Han er opptatt av samtaler med og mellom studentene, hvor man både lærer av hverandres erfaringer og av å bryne disse erfaringene mot teori og forskningsresultater.

Vår undervisning vil derfor bygge på de erfaringer og case du selv har med deg. Du skal få jobbe med problemstillinger fra din egen hverdag og lære teori gjennom å anvende den på de utfordringer du selv står overfor. Prosjektoppgaver vil være et sentralt pedagogisk instrument.

Når dine erfaringer og problemstillinger møter vår forskningsbaserte innsikt, skaper vi en unik læringsarena som både gir generell kompetanseheving og konkret nytte i hverdagen. Sammen skal vi komme videre.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. okt. 2012 10:04