Refereat fra pogramrådsmøte 12. november 2013, IMKs programråd

<-- Tilbake til møteplan

Tirsdag 12. november 2013 kl. 12.15-14.00, rom 208, IMKs lokaler.

Til stede: Elisabeth Staksrud, Maria Utheim, Alexander van Dreumel, Ida Karine Gullvik, Sigurd Allern, Hanne D. Ellingsen (ref). Tanja Storsul og Haakon Berg Johnsen var tilstede under sak 5 og 6.

Referat

1. Konstituering av nytt programråd i journalistikk for IMK

Programrådet ble konstituert.

2. Nye læringsmål for programmet. Forslag etter lærermøtet 5. november.

Forslaget til læringsmål ble diskutert. Følgende endringer ble gjort:

 • Tredje punkt endres til: Sammenstille, analysere og vurdere forskning og metoder innenfor utvalgte området innen journalistikk- og medieforskning
 • Praktisk masteroppgave: Formuleringen tas inn igjen i kravene. Programmet velger i stedet å knytte krav til journalistisk praksis for de som ønsker å skrive praktisk masteroppgave i framtida.
 • Neste programrådsmøte vil diskutere eksplisitte kvalitetskrav til praktisk oppgave. Sigurd Allern og Ida Gullvik lager dette forslaget til neste programrådsmøte hvor det tas som en vedtakssak.
 • Neste programrådsmøte vil også se på læringsmål program vs læringsmål på emnenivå.

3. Øvrig programbeskrivelse og oppbygning av studieprogrammet: Ønsker programrådet å endre noe, og i så fall hva? Se programmets nettside for full beskrivelse.

 • Hvorfor velge dette programmet: Hanne D. Ellingsen, Maria Utheim og Ida Gullvik skriver et forslag og sender ut til programrådet på e-post innen 1. desember.

Oppbygning og gjennomføring:

 • Forslag til deltidsstudium fjernes fra nettsiden.
 • JOUR4110: Forslag om å endre innholdet i emnet og gjøre MEVIT4800 obligatorisk for alle også på journalistikk. For eksempel kan innholdet fra Journalistisk ansvar og etikk innlemmes i innføringsemnet. Teori, metode og etikk innlemmes i JOUR4110. Tas til neste programrådsmøte.
 • Elisabeth Staksrud sjekker erfaringene fra høstens opplegg med felles JOUR4110 og MEVIT4800, og sender ut i forkant av neste programrådsmøte.
 • Programrådet diskuterer nytt førstesemesteropplegg for journalistikkprogrammet fra høsten 2014.
 • Hanne gjør øvrige endringer i oppbygning og gjennomføring (ta bort henvisninger til HIOA)

4. Opptaksfrekvens for studieprogrammet. Hvordan stiller programrådet seg til opptak annenhvert år, evt. å ta opp færre studenter hvert år?

Saken ble diskutert i programrådet.

Programrådets råd til IMK: Å ta opp med færre plasser hvert år er ikke tilrådelig (sårbart). Opptak annenhvert år likeså. Programrådet foreslår å fortsette med opptak av 15 studenter hvert år.

5. SAK-prosessen med HIOA. Se referat fra seminaret her. (Instituttleder Tanja Storsul blir med på dette punktet).

Programrådets ønsker til en samarbeidsavtale:

 • Emnetilgang for hverandres studenter
 • Studentens eget ansvar å melde seg, at det ikke er faglig overlapp.
 • Studentene fra den andre institusjonen kan få plass om det er ledig kapasitet på emnene etter at egne studenter har fått melde seg opp.

Det viktigste er praktisk tilgang for studentene begge veier. Det er ikke nødvendig å avtalefeste ytterligere detaljer. Institusjonene har forskjellige måter å organisere undervisningen på og må fungere autonomt.

 • Informasjon: Viktig at begge institusjoner tilgjengeliggjør informasjon om sine emner for studentene.
 • Studentene må selv sette seg inn i dette om de ønsker å ta emner andre steder.

6. Eventuelt.

 • Hanne sender ut info om hvor mange som er uteksaminert høsten 2013 på e-post til det “gamle” programrådet.
 • Evt. overgangsordning for nytt/gammelt program? Diskuteres nå framover. Hanne sjekker det tekniske og lovlige med fakultetet.
 • Hanne har fått ny jobb og fratrer sin stilling ved IMK 1. februar. Stillingen vil lyses ut og en ny person vil komme i Hannes sted.
 • Neste programrådsmøte: 12. Desember kl. 12.15. Saker: Læringsmål, "hvorfor velge dette programmet", kriterier for å velge praktisk masteroppgave, ny oppbygning med flere obligatoriske emner.
   
Publisert 15. nov. 2013 15:00 - Sist endret 15. nov. 2013 15:02