Programrådsmøte 12.desember 2013, IMKs programråd i journalistikk

<-- Tilbake til møteplan

Torsdag 12. desember 2013 kl. 12.15-14.00, rom 418, IMKs lokaler.

Medlemmer som ikke kan møte bes selv varsle sine varamedlemmer. Oversikt over medlemmene finnes her.

Dagsorden

Orienteringssaker:

1. Opptaksfrekvens til programmet

Ledelsen ved IMK har bestemt at journalistikk skal ha opptak hvert år som en
prøveordning. Ordningen evalueres i 2016/2017, med særlig vekt på
veiledningsressurser.

Diskusjonssaker:

2. Læringsmål program vs. emner

Forrige programrådsmøte ønsket å diskutere dette.

Forslag til nye læringsmål ble sendt inn til HF 15. november, vi har ikke mottatt tilbakemelding på disse ennå. HF kommer med en tilbakemelding innen programrådsmøtet slik at vi forhåpentligvis kan diskutere saken i forkant.

Vedtakssaker:

3. Ny tekst til "hvorfor velge dette programmet" på nettsidene

Arbeidsgruppa bestående av Maria Utheim, Ida Karine Gullvik og Hanne D. Ellingsen har utarbeidet et forslag til ny tekst til nettsidene.

Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner teksten med de endringer som framkommer på møtet og på e-post i forkant av møtet.

4. Kriterier for å velge praktisk masteroppgave

Programrådsmøtet diskuterer eksplisitte kvalitetskrav til praktisk oppgave, jfr. sak 2 forrige programrådsmøte.

Sigurd Allern og Ida Karine Gullvik sender ut forslag i forkant av møtet og presenterer forslag på møtet.

Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner kriteriene med de endringer som framkommer på møtet

5. Endring av studieløpet

Se sak 3 forrige programrådsmøte.

Forslag til vedtak: 

1. Studieløpet endres fra høsten 2014. I første semester gjøres Mevit4800 (Perspectives and methods in Media Research)
obligatorisk for alle masterstudentene ved IMK. Emnet endres
innholdsmessig i samarbeid med faglærer for å integrere pensum og eksempler
fra journalistikk.

2. Forslag til endring av JOUR4110  (Journalistikkforskning: teori og metode): Metodedelene som går inn i det nye Mevit4800 tas ut av emnet og erstattes
med relevant faglitteratur, med særlig vekt på etikk.

Alternativt

Jour4110 legges ned og erstattes av et 10 studiepoengs emne, basert på JOUR4110.

Publisert 9. des. 2013 15:04 - Sist endret 9. des. 2013 15:04