Referat fra programrådsmøte 12.desember 2013, IMKs programråd i journalistikk

<-- Tilbake til møteplan

Torsdag 12. desember 2013 kl. 12.15-14.00, rom 418, IMKs lokaler.

Til stede: Sigurd Allern, Maria Utheim, Øyvind Ihlen, Haakon Berg Johnsen, Elisabeth Staksrud, Eli Skogerbø, Alexander Van Dreumel, Ida Karine Gullvik, Hanne D. Ellingsen (ref)

Dagsorden

Orienteringssaker:

1. Opptaksfrekvens til programmet

Ledelsen ved IMK har bestemt at journalistikk skal ha opptak hvert år som en
prøveordning. Ordningen evalueres i 2016/2017, med særlig vekt på
veiledningsressurser.

Undervisningsleder orienterte.

Diskusjonssaker:

2. Læringsmål program vs. emner

Programrådet gikk gjennom HFs kommentarer. IMKs studieseksjonen rydder i dokumentet før det sendes til HF.

Vedtakssaker:

3. Ny tekst til "hvorfor velge dette programmet" på nettsidene

Vedtak: Programrådet godkjente teksten med de endringene som framkom på møtet. Hanne lager en endelig tekst som sendes ut til programrådet for godkjenning på e-post.

4. Kriterier for å velge praktisk masteroppgave

Programrådet diskuterte saken.

Vedtak: Emnebeskrivelsen er godkjent med følgende endringer:

- Fjerne kvalifikasjonskrav. En sterk anbefaling om journalistisk erfaring i legges inn i emnebeskrivelsen og løftes opp i selve teksten.

- I "kort om emneteksten": Det gis ikke undervisning i den praktiske produksjonen (evt. den tekniske produksjonen).

- Formuleringen om vektlegging ved eksamen endres i emnebeskrivelsen til. Det gis en samlet karakter, men den teoretiske delen tillegges mer vekt.

- Programrådet skriver en egen, detaljert sensorveiledning. Vekting i prosent (60% teoretisk del, 40% praktisk del) angis som anbefaling i en sensorveiledning.

- Sigurd Allern og Ida Gullvik skriver en sensorveiledning. Sigurd kan trekke inn kompetanse etter behov.

5. Endring av studieløpet

Se sak 3 forrige programrådsmøte.

Forslag til vedtak:

1. Studieløpet endres fra høsten 2014. I første semester gjøres Mevit4800 (Perspectives and methods in Media Research)
obligatorisk for alle masterstudentene ved IMK. Emnet endres
innholdsmessig i samarbeid med faglærer for å integrere pensum og eksempler
fra journalistikk.

2. Forslag til endring av JOUR4110  (Journalistikkforskning: teori og metode): Metodedelene som går inn i det nye Mevit4800 tas ut av emnet og erstattes
med relevant faglitteratur, med særlig vekt på etikk.

Alternativt

Jour4110 legges ned og erstattes av et 10 studiepoengs emne, basert på JOUR4110.

Et nytt forslag kom opp på møtet:

3: JOUR4110 legges ned. Emnet erstattes av et nytt, obligatorisk emne for journalistikk fra høsten 2014. MEVIT4800 og MEVIT4000 gjøres obligatorisk også for masterstudiet i journalistikk (m/ egne seminargrupper for JOUR-studenter).

Vedtak: Forslag 3 ble enstemmig vedtatt. Endringen gjelder fra høsten 2014. Hanne skriver søknad til HF.

- Elisabeth sender ut oversikt over hvilke emner som er planlagt etter møtet.

 

Publisert 7. jan. 2014 15:41 - Sist endret 7. jan. 2014 15:41