Hva lærer du?

Læringsmål og læringsutbytte

Kandidatløftet fra 1736 stiller følgende krav til den juridiske kandidaten:
"Aldrig vidende at ville vige fra Ret og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornøden Trætte eller i anden Maade med Raad eller Daad befordre nogen uretvis Sag eller Idræt."
Dette løftet trykkes på vitnemålet og er en rettesnor for alle jurister. Du bekrefter at du godtar løftet i Studentweb.

Juristutdannelsen er et profesjonsstudium. Studiet kvalifiserer for ansettelse til juridiske yrker blant annet i rettsvesen, påtalemyndighet og politivesen, statlig og kommunal forvaltning, næringsliv, organisasjonsliv, utdanningssektoren og i forskningen.

Samtidig er studiet en akademisk utdannelse. Det stiller krav til og oppøver din evne til en akademisk tilnærming; du skal være kritisk, objektiv og selvstendig når du behandler juridiske problemstillinger.

Juristutdannelsen gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor forskjellige rettsområder og til å kombinere jus med andre fag. Du bestemmer altså i noen grad selv hva du lærer, slik at dine ferdigheter og din kompetanse kan tilpasses dine egne yrkesambisjoner og akademiske preferanser.

Ved gjennomført studium skal du ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • God kunnskap om juridisk metode
 • God kunnskap om retten på de fagområder som omfattes av studiet
 • God kunnskap om sammenhengen mellom internasjonal og nasjonal rett
 • God kunnskap om de verdiene som ligger til grunn for retten
 • God kunnskap om vekselvirkningen mellom rett og samfunn
 • God kunnskap om retten i et historisk perspektiv
 • God kunnskap om etiske utfordringer og juristers rolle i samfunnet
 • Spesialisert kunnskap innen fagområder som dekkes av masteroppgaven

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger på en kritisk, selvstendig og etisk måte. Dette innebærer å kunne:

 • Identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
 • Drøfte og løse konkrete rettsspørsmål, også på ukjente rettsområder
 • Argumentere skriftlig og muntlig for et rettslig standpunkt på en tydelig og presis måte
 • Utrede rettsreglene innen ulike rettsområder
 • Bidra til å utforme lovforslag, avtaler, vedtekter og andre juridiske dokumenter
 • Foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene
 • Gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne bruke de juridiske kunnskapene og ferdighetene på selvstendig vis til å:

 • Gjennomføre ulike typer juridiske arbeidsoppgaver
 • Løse nye problemer og bidra til nytenking i en rettslig sammenheng
 • Forstå og vurdere sammenhenger mellom retten og samfunnet, herunder rettens plass i styring av samfunnsutviklingen
 • Reflektere over jussens forhold til andre fag
 • Identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en forsvarlig måte
 • Samarbeide med jurister og andre profesjoner om rettslige problemstillinger
 • Formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten
 • Fremme rett og rettferdighet

Juss og etikk

Jurister skal alltid legge til grunn høye etiske standarder og de skal kjenne og følge normene for faglig og akademisk redelighet. Gode jurister skal ha så vel menneskelige som faglige ferdigheter. Gjennom studiet vil du få kunnskap om forholdet mellom jussen og samfunnet, om reglers virkning og utvikling. Utdannelsen gir deg store muligheter til å påvirke andre menneskers tilværelse og til å delta i utforming av samfunnet. Med dette følger et stort ansvar. 

Målgruppe for programmet

Jurister deltar i løsningen av mange viktige samfunnsoppgaver. Målet for studieprogrammet er at de ferdige kandidatene skal ha solid grunnlag for å utøve mange yrker. Jurister trengs i de tradisjonelle juridiske profesjoner innenfor justissektoren som dommmere, advokater, i påtalemyndigheten og i offentlig forvaltning. Jurister arbeider også i næringslivet, i høyere utdanning og forskning,  i offentlige og private organisasjoner, i inn- og utland.  Målgruppen for studieprogrammet er derfor personer som ønsker å gå inn i disse rollene. Juridisk kompetanse er etterspurt også i en rekke andre yrker.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. juni 2015 10:41