Utdanning som godkjennes i Master i rettsvitenskap - forhåndsvedtak

Listen gir oversikt over utdanninger vi vet vil bli godkjent i jusstudiet. Det er ikke en uttømmende liste. Du må fortsatt sende inn søknad om godkjenning.

Slik søker du om godkjenning

Godskrivning av Ex.phil og Ex.fac

Ex.phil og Ex.fac avlagt ved andre norske universiteter og høgskoler gir fritak for Ex.phil og Ex.fac ved masterstudiet i rettsvitenskap. 

Dersom Ex.phil eller Ex.fac du tidligere har avlagt er på færre enn 10 stp, vil du måtte avlegge nye studiepoeng for å oppfylle krav til grad.   

Godskrivning av studier fra høyskoler 

Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer) 

 

Emner ved HINN Gir fritak for følgende emner 
JUS1001 Juridisk metode/rettskildelære og JUS1004 Kontraktsrett ( JUS1111 Privatrett I
JUS1002 Arve- og familierett, JUS2003 Tingsrett og JUS2004 Erstatningsrett JUS1211 Privatrett II
JUS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner og JUS2008 Menneskerettigheter JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett
JUS1003 Forvaltningsrett I og JUS2005 Forvaltningsrett II JUS2211 Forvaltningsrett
JUS2001 Kontraktsrett II og JUS2002 Pengekravsrett JUS3112 Formuerett I
JUS2007 Western Legal Culture – Comparative History and Theory of Legal Methods JUS3220 Rettshistorie
JUS1006 Arbeidsrett Valgemne på tredje studieår

 

Studenter som har gjennomført JUS2007 Western Legal Culture – Comparative History and Theory of Legal Methods vil også få fritak for krav om engelsk valgemne på rettsstudiet ved UiO.

 

Bachelorgrad i juss fra Høgskolen i Lillehammer avlagt t.o.m våren 2015 er forhåndsgodkjent som inntil 1. og 2.  og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås.

 

Bachelorgrad i juss fra Høgskolen i Innlandet avlagt t.o.m våren 2022 er forhåndsgodkjent som inntil 1. og 2.  og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Det forutsettes at graden inneholder JUS1051/1/ Dynamisk tingsrett. Ex.phil. og ex.fac. må også bestås.

Høgskolen i Molde

Bachelorgrad i juss fra Høgskolen i Molde er forhåndsgodkjent som følger: 1. og 2. studieår gir fritak for 1. og 2. studieår, merk at ex.phil og ex.fac også må bestås. Det gis ingen fritak for 1. eller 2, studieår alene. 3. studieår gir fritak for 3. studieår. Bachelor i juss og administrasjon og Årsstudium i juridiske fag fra HiM gir ingen fritak i rettsvitenskapsstudiet.

Godskrivning av studier fra Universiteter

Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB

Emner ved UiB  Gir fritak for følgende emner 
JUS113 Kontraktsrett og JUS122 Skadebrot  JUS1111 Privatrett I
JUS112 Arve- og familierett, JUS114 Juridisk metode og JUS124 Tingsrett JUS1211 Privatrett II
JUS121 Norske og internasjonale rettslege institusjonar og JUS135 Rettsstat og menneskerettar JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett
JUS111 Forvaltningsrett I og JUS123 Forvaltningsrett II JUS2211 Forvaltningsrett
JUS131 Kontraktsrett II og JUS132 Pengekravsrett JUS3112 Formuerett I
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett og JUS243 Allmenn formuerett JUS3213 Formuerett II
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett JUS3220 Rettshistorie
JUS243 Allmenn formuerett JUS3213 Formuerett II
JUS133 Rettskjelde- og metodelære JUS4111 Metode og etikk. Obligatorisk etikkurs må være godkjent
JUS241 Strafferett og JUS242 Rettargang

JUS4211 Prosess og strafferett

Andre studieår ved UiB i kombinasjon med Privatrett grunnfag ved UiO (96-ordningen) JUS1111 Privatrett I, JUS1211 Privatrett II, JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett og JUS2211 Forvaltningsrett

Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT

Emner ved UiT                                 Gir fritak for følgende emner 
Første og andre avdeling Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac.
Bare første avdeling eller bare andre avdeling Ingen fritak
Tredje avdeling Tredje studieår
Fjerde avdeling Fjerde studieår

Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge/Buskerud og Buskerud og Vestfold)

Emner i bachelorgrad og årsstudium i jus gir fritak som følger:

Emner ved USN Gir fritak for følgende emner
Privatrett I Privatrett I
Privatrett II Privatrett II
Statsforfatningsrett og internasjonal rett Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter
Forvaltningsrett Forvaltningsrett og EØS-rett
JUR310/ Formuerett I JUS3112/ Formuerett I
JUR322/ Formuerett II

JUS3212/ Formuerett II t.o.m våren 2022.

Fra høsten 2022:

JUR322/ Formuerett II godskrives ikke som JUS3213/ Formuerett II.

JUR310/ Formuerett I og JUR322/ Formuerett II (begge emner må være avlagt og bestått)

JUS3213/ Formuerett II
Rettshistorie Rettshistorie
Arbeidsrett, enten JUR308 eller både JUR320 og JUR321  Valgemne på 3. studieår

 

Studenter som gjennomførte bachelorgrad i jus fra Universitetet i Sørøst-Norge tom våren 2018 kan få fritak for ett valgemne på 3. studieår på grunnlag av avlagt JUR101 Strafferett. 

Universitetet i Agder

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er forhåndsgodkjent som 1., 2. og 3. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo (dette inkludere også fritak for ett valgemne på bachelornivå). Dette forutsetter at bachelorgraden inneholder juridisk metode, tingsrett og arv- og familierett på 3. studieår. Ex. phil og Ex.fac må også bestås. Fra våren 2017 forutsettes det at bachelorgraden inneholder pengekravsrett, juridisk metode II og tingsrett på 3. studieår.

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder avlagt f.o.m våren 2023 vil ikke gi fritak for JUS3213/ Formuerett II ved Universitetet i Oslo. Dette betyr at studenter som avlegger bachelorgrad i rettsvitenskap våren 2023, vil få fritak for 1. og 2. studieår, JUS3112, JUS3220 og et valgemne på 3. studieår. Dette forutsetter at bachelorgraden inneholder pengekravsrett, juridisk metode II og tingsrett på 3. studieår. Ex.phil ogEx.fac må også bestås.

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder avlagt f.o.m våren 2024 er forhåndsgodkjent som 1. og 2. studieår, JUS3112, JUS3220 og et valgemne på 3. studieår. Dette forutsetter at bachelorgraden inneholder rettshistorie og komparativ rett, arbeidsrett og helserett på 2. studieår. Ex.phil og Ex.fac må også bestås.

Universitetet i Stavanger

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger er forhåndsgodkjent som JUS2111 og ett valgemne på bachelornivå i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Godskrivning fra tidligere cand.jur studiet

Cand.jur.-studiet ved UiB

Fag i cand.jur.-studiet ved Universitetet i Bergen       

Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO
Første og andre avdeling Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac.
Bare første eller andre avdeling Ingen fritak
Tredje avdeling Tredje studieår
Fjerde avdeling Fjerde studieår

Cand.jur.-studiet ved UiT

Fag i cand.jur.-studiet ved Universitetet i Tromsø Gir fritak for følgende fag ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO
Første og andre avdeling Første og andre studieår foruten ex.phil. og ex.fac.
Bare første eller andre avdeling Ingen fritak
Tredje avdeling Tredje studieår
Fjerde avdeling Fjerde studieår

Redusert kvote på gjentak av bestått eksamen ved innpassing av hele studieår 

På masterstudiet i rettsvitenskap er det en kvote på totalt fire forsøk til gjentak av beståtte eksamener. Denne kvoten reduseres med ett forsøk for hvert studieår som er innpasset, dvs. at dersom du har fått innpasset 1.-3. studieår på bakgrunn av en bachelorgrad i juss vil du kun ha ett resterende forsøk igjen i kvoten. Merk også at det telles som et gjentak, og med det ett forsøk i kvoten dersom du avlegger ett studieårsemne som allerede er innpasset. 

Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.6 (7).  

Godskrivning av emner på 5. studieår

  1. Det gis godskriving av masteroppgave på bakgrunn av masteroppgave som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo.
  2. Fakultetets engelskspråklige masterprogrammer godskrives som hele 5. studieår.

  3. Ett- eller toårig juridisk mastergrad fra norsk juridisk fakultet eller utenlandsk utdanningsinstitusjon godskrives som hele 5. studieår dersom det i graden inngår en oppgave som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Dette gjelder også engelskspråklige juridiske mastergrader.

  4. Praksis fra Jushjelpa i Midt-Norge godskrives gir fritak for inntil ett valgemne. Godskriving innvilges kun der praksis har hatt varighet i 1,5 år med 25 % stillingsprosent.

Lurer du på noe?

Kontakt Infosenteret

Publisert 30. mars 2015 10:54 - Sist endret 31. mai 2021 13:34