Velferd og likeverd

Formålet med profilen er å tilby en spesialisering i de sosiale og økonomiske rettigheter som utgjør velferdsstatens rettslige fundament.

Fagansvarlig for profil: Ingunn Ikdahl

Hvorfor bør du velge profilen?

Felles for alle emnene som inngår i profilen er at de tar for seg forholdet mellom internasjonale menneskerettigheter, EØS rett, grunnlovsvern og nasjonal rett.

Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon fra folketrygden og andre ordninger ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, alenomsorg for barn, uførhet, alderdom og dødsfall.

Helseretten tar for seg pasienters rett til helsetjenester av forsvarlig standard,  helsepersonells rettsstilling og andre generelle rettssikkerhetsspørsmål i helsesektoren.

Barneretten tar for seg offentligrettslige og privatrettslige regler av betydning for vern av barns velferd og rettigheter.

Diskriminerings- og likestillingsretten tar for seg vernet mot direkte, indirekte, strukturell og interseksjonell diskriminering med fokus på kjønn, etnisitet, alder eller nedsatt funksjonsevne med hovedvekt på arbeidsliv og utdanning.

Det engelskspråklige emnet Women’s Law and Human Rights gir et kvinneperspektiv på helsevern, reproduktive rettigheter, vern mot vold og rett til livsopphold i form av naturalia – bolig, jord, vann og etter internasjonal rett, særlig KDK, ØSK, SP og BK. Emnet setter de velferdsrettslige fagene inn i en global diskrimineringsrettslig sammenheng som omfatter utviklings- og fattigdomsproblematikk.

Felles for innlånsemnene er at de angår de sentrale økonomiske og sosiale rettigheter som retten til arbeid, bolig og livsopphold, herunder retten til asyl og oppholdstillatelse. Flere av fagene, som den individuelle arbeidsrett, forsikringsrett og EØS rett er tatt med for å bygge bro over offentligrettslige og privatrettslige regulering.

Hvilke emner må inngå?

  • Du må skrive masteroppgave innenfor profilens fagområde.
  • Du må avlegge fire valgemner på masternivå. Tre av emnene må være profilemner fra listen under. Det fjerde emnet kan enten være et profilemne eller du kan velge et innlånsemne fra listen under
  • Det er kun tillatt å ha et innlånsemne i profilen.

Innhold

Profilemner

Profilemne Tilbys vår eller høst
JUS5960 – Trygderett Vår
JUS5550 – Helserett Høst
JUS5970 – Barnerett Vår
JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett Høst
JUS5910 – Women's Law and Human Rights Vår

Innlånsemner

Innlånsemne Tilbys vår eller høst
JUS5511 – Arbeidsrett - den individuelle del Høst
JUS5420 – Forsikringsrett Vår
JUS5440 – EU Substantive Law Vår (emnet går siste gang våren 2022)
JUS5120 – Utlendingsrett Vår
JUS5530 – Refugee and Asylum Law Vår
JUS5630 – Privacy and Data Protection Vår

Obligatoriske emner

Det er ingen obligatoriske emner i profilen.

Masteroppgave

I profilen må du også ha en masteroppgave som har et tema innenfor profilens fagområde. Når du melder deg opp til masteroppgave vil du kunne velge profil i oppmeldingsskjemaet. Ved innlevering av masteroppgaven vil de profilansvarlige lærerne vurdere om problemstillingen godkjennes som en del av profilen.

Publisert 18. sep. 2012 14:45 - Sist endret 9. mars 2022 13:39