Internasjonale kommersielle relasjoner

Ønsker du å jobbe med internasjonale kontraktsspørsmål passer denne profilen for deg.

Fagansvarlig for profil: Giuditta Cordero-Moss

Hvorfor bør du velge denne profilen?

Kommersielle relasjoner er stadig mer internasjonale. For en jurist medfører dette behov for å forholde seg til et rettskildebilde som er mer komplekst enn når man arbeider med rent norske spørsmål.

Profilen er ment å gi en forståelse av hvilke rettskilder og hvilken materiellrettslig regulering som er relevant når næringsvirksomhet har en internasjonal dimensjon. Denne faglige innsikten er verdifull for advokatfirmaer, industri, offentlige organer eller andre arbeidsgivere med internasjonal virksomhet.

Hvilke spørsmål tas opp i profilen?

Fagene som er inntatt i profilen, besvarer en rekke spørsmål som er relevante for alle formuerettslige forhold med internasjonal dimensjon:

  • Hvor langt rekker norsk rett når det underliggende rettsforholdet er internasjonalt? Når må man ta hensyn til fremmed rett, og i så fall, hvilket lands rett bør det tas hensyn til? Når har norske domstoler jurisdiksjon? (Internasjonal privatrett)
  • Hva slags tvisteløsningsmekanismer er vanlige i internasjonale kontrakter? (International Commercial Arbitration)
  • Finnes det folkerettslige regler som beskytter investeringer foretatt i utlandet?(International Investment Law)
  • Hva er hovedlinjene i andre lands rett? (English Law of Contract)
  • Hvordan kan krav gjennomføres rettslig når de har internasjonale elementer? (Konkurs- og panterett)

Innlånsemnene har relevans for profilen, men er mer spesialisert og tar for seg materiellrettslige problemstillinger som har en internasjonal dimensjon.

I støtteemnet International Commercial Law sees det på hvilken virkning de forskjellige nasjonale og internasjonale kilder har, samt på samspillet mellom dem og med partenes avtale.

Hvilke emner må inngå?

  • Du må skrive masteroppgave innenfor profilens fagområde.
  • Du må avlegge fire valgemner på masternivå. Tre av emnene må være profilemner fra listen under. Det fjerde emnet kan enten være et profilemne eller du kan velge et innlånsemne fra listen under
  • Emnet Internasjonal privatrett (JUS5280) er obligatorisk i profilen.
  • Det er kun tillatt å ha et innlånsemne i profilen.

Innhold

Profilemner

Profilemne Tilbys vår eller høst
JUS5280 – Internasjonal privatrett * Høst
JUS5260 – English Law of Contract Vår og høst
JUS5850 – International Trade Law Emnet tilbys annethvert år, høst 2019, høst 2021 og høst 2023
JUS5851 – International Investment Law Vår
JUS5852 – International Commercial Arbitration Emnet tilbys siste gang høsten 2019
JUS5230 – International Commercial Law Vår

* Emnet er obligatorisk i profilen.

Innlånsemner

Innlånsemne Tilbys vår eller høst
JUS5801 – Selskapsrett Vår
JUS5820 – Patent- og varemerkerett Vår
JUS5240 – Comparative Private Law Emnet tilbys siste gang høsten 2019
JUS5310 – EU Competition Law Høst
JUS5401 – Maritime Law - Contracts Høst
JUS5402 – Maritime Law: Liability and Insurance Høst
JUS5660 – Intellectual Property Law in the Information Society Emnet tilbys siste gang høsten 2019
JUS5403 – Sjørett: Kontrakter Vår
JUS5404 – Sjørett: Ansvar og forsikring Vår

 

Støtteemne Tilbys vår eller høst
JUR1230 – International Commercial Law (BA) Vår

 

Obligatorisk emne

JUS5280 – Internasjonal privatrett

Masteroppgave

I profilen må du også ha en masteroppgave som har et tema innenfor profilens fagområde. Når du melder deg opp til masteroppgave vil du kunne velge profil i oppmeldingsskjemaet. Ved innlevering av masteroppgaven vil de profilansvarlige lærerne vurdere om problemstillingen godkjennes som en del av profilen.

Publisert 18. sep. 2012 14:45 - Sist endret 13. sep. 2019 10:29