Naturressurser og miljø

Profilen Naturressurser og miljø tar for seg nasjonale og internasjonale rettsregler for privat og offentlig forvaltning av naturressurser og naturmiljø, med vekt på å sikre lønnsom og bærekraftig forvaltning gjennom bruk og vern av natur- og miljøverdier.

Fagansvarlig for profil: Catherine Banet 

Hvorfor bør du velge profilen?

Naturressurser og miljø-profilen kombinerer en unik juridisk yrkesskolering med fordypning i det mest sentral problemkompleks i vår tid, så vel internasjonalt som for Norge.

Fagfeltet omfatter og binder sammen flere fag, som miljørett og klimarett, energirett, fast eiendoms rettsforhold (og da særlig særlig tingsrett) og urfolks rettigheter til naturressurser. Det går på tvers av det tradisjonelle skillet mellom offentlig rett og privatrett.

Feltet er i stor grad preget av internasjonale konvensjoner, og det er også et omfattende regelverk i EU som slår inn i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Feltet er samtidig preget både av overgripende prinsipper og et omfattende og til dels detaljert lov- og forskriftsverk.

Hvilke emner må inngå?

  • Du må skrive masteroppgave innenfor profilens fagområde.
  • Du må avlegge fire valgemner på masternivå. Tre av emnene må være profilemner fra listen under. Det fjerde emnet kan enten være et profilemne eller du kan velge et innlånsemne fra listen under
  • Det er kun tillatt å ha et innlånsemne i profilen.

Innhold

Profilemner

Profilemne Tilbys vår eller høst
JUS5411 – Petroleum Law Vår
JUS5251 – Ekspropriasjonsrett Høst
JUS5520 – International Environmental Law Høst
JUS5911 – International Climate Change and Energy Law Vår

 

Innlånsemner

Innlånsemne Tilbys vår eller høst
JUS5580 – Kommunalrett Emnet tilbys annethvert år, våren 2019, våren 2021 og våren 2023
JUS5801 – Selskapsrett Vår
JUS5851 – International Investment Law Vår

Obligatoriske emner

Det er ingen obligatoriske emner i profilen.

Masteroppgave

I profilen må du også ha en masteroppgave som har et tema innenfor profilens fagområde. Når du melder deg opp til masteroppgave vil du kunne velge profil i oppmeldingsskjemaet. Ved innlevering av masteroppgaven vil de profilansvarlige lærerne vurdere om problemstillingen godkjennes som en del av profilen.

Publisert 26. nov. 2013 10:34 - Sist endret 9. mars 2022 13:35