Personvern, sikkerhet og digital forvaltning

Profilen har oppstart fom. høsten 2018

Formålet med profilen er å forstå hvordan lovgivning regulerer digital teknologi, og hvordan teknologien kan brukes for å iverksette lovgivning.  

Fagansvarlig for profil: Dag Wiese Schartum 

Hvorfor bør du velge profilen?

Store deler av samfunnslivet digitaliseres og automatiseres, og det er behov for jurister som forstår tilknyttede rettsspørsmål om f.eks. personvern, informasjonssikkerhet og digital forvaltning. Du har sikkert hørt om utfordringer knyttet til beskyttelse av personopplysninger på nettet generelt og i sosiale medier spesielt, og til sikkerhetsutfordringer knyttet til «cyberangrep» mv. Et annet aktuelt tema er betydningen av algoritmer, og hvordan datamaskinprogrammer blir bestemmende for små og store beslutninger i forretningsvirksomhet og i offentlig forvaltning. Disse temaene er av grunnleggende betydning for individuelle friheter og rettigheter, og profilen gir deg solide kunnskaper om disse. Du kan bl.a. få spesialistkompetanse innen digital forvaltning og automatisk rettsanvendelse; dvs. vedrørende datamaskiner som er programmert til å treffe enkeltvedtak «uberørt av menneskehender».

Profilen gir ikke bare anledning til fordypning i rene rettdogmatiske spørsmål, men gir også anledning til å lære hvordan en kan automatisere rettsanvendelse. Automatiseringsgraden i norsk forvaltning er økende, og det er behov for «systemjurister» som kan sikre at programmene er basert på riktig rettslig forståelse, og som forstår den rettslige betydningen av systemutviklingsprosesser. Enkelte av emnene har en tverrfaglig komponent, der du lærer noe om forholdet mellom rettslige spørsmål og utvalgte spørsmål av informatisk og samfunnsfaglig karakter. Innslaget av slike andre faglige perspektiver er verdifulle, men begrensede og enkle.

I fremtiden blir det etter alt å dømme stort behov for jurister som kjenner rettsreglene knyttet til sentrale aspekter ved vår nye digitale virkelighet. Profilen vil kvalifisere deg for jobber innen offentlig forvaltning, IT-konsulentbransjen, advokatvirksomhet og annen privat virksomhet. Spørsmålene som inngår i profilen er langt på vei av felles europeisk og til dels global karakter. Særlig spørsmål om personvern og informasjonssikkerhet er relevant for alle deler av samfunnet, noe som gir deg et stort jobbmarked – både nasjonalt og internasjonalt.

Hvilke emner må inngå?

  • Du må skrive masteroppgave innenfor profilens fagområde.
  • Du må avlegge fire valgemner på masternivå, to av emnene er obligatoriske, de siste to velger du selv fra listen over profilemner. 
  • Det er ingen innlånsemner i profilen.

Innhold

Profilemner

Profilemne Tilbys vår eller høst
Error: java.lang.NullPointerException Høst
Error: java.lang.NullPointerException Vår
Error: java.lang.NullPointerException Høst
Error: java.lang.NullPointerException Vår
Error: java.lang.NullPointerException Høst 
Error: java.lang.NullPointerException Vår 
Error: java.lang.NullPointerException Vår 

Innlånsemner

Det er ingen innlånsemner i profilen

Obligatoriske emner

Det er to obligatoriske emner i profilen; Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException

Støtteemner

Studenter som planlegger å avlegge denne profilen anbefales å avlegge emner Error: java.lang.NullPointerException, det er ikke et krav for å oppnå profil, men anbefales.  

Masteroppgave

I profilen må du også ha en masteroppgave som har et tema innenfor profilens fagområde. Når du melder deg opp til masteroppgave vil du kunne velge profil i oppmeldingsskjemaet. Ved innlevering av masteroppgaven vil de profilansvarlige lærerne vurdere om problemstillingen godkjennes som en del av profilen.

Publisert 10. mai 2017 14:22 - Sist endret 13. sep. 2019 10:43