Skipsfart og offshore

Ønsker du å jobbe med rettsspørsmål av betydning for Norges rolle innen skipsfart, offshore og petroleumsvirksomhet, passer denne profilen for deg!

Fagansvarlig for profil: Ivar Alvik

Hvorfor bør du velge profilen?

Skipsfarts- og petroleumsvirksomhet utgjør to av Norges viktigste næringsgrener og Norge og norske aktører er her langt fremme og spiller en sentral rolle på den internasjonale arena. Næringene kjennetegnes ved at det er tale om komplekse virksomheter som krever store investeringer, og benytter avansert utstyr og teknologi.  Store verdier står på spill og skadepotensialet er stort – både for utstyr og omgivelser – dersom ulykker skulle inntre.

Profilen dekker de rettsområdene som inngår i disse næringene og gjenspeiler næringenes sammensatte karakter. Det dreier seg om privatrett (kontraktsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, selskapsrett) og om offentlig rett (forvaltningsrett, folkerett, EU/EØS-rett, skatterett). Både skipsfarts- og petroleumsnæringen er utpreget kommersielle virksomheter som samtidig er underlagt stor grad av offentlig regulering. Videre setter næringens internasjonale karakter sitt preg, dels ved at kontrakter er utformet på engelsk og ofte forankret i en annen rettstradisjon enn den norske, og dels ved at sider av det offentlige rammeverk er konvensjonsregulert og krever en annen rettskildemessig tilnærming enn ordinær norsk lovtolking.

Profilen gir deg en bred faglig skolering som gjør deg godt rustet for ditt senere yrkesvalg, enten du sikter mot offentlig eller privat sektor. Den gir videre en god plattform dersom du sikter mot internasjonalt juridisk arbeid.

Hvilke spørsmål behandles i profilen?

 Fagene som er inntatt i profilen belyser bla.:

  • De kontraktsformer som benyttes ved internasjonal sjøtransport, herunder de internasjonale konvensjoner som setter rammer for kontraktsfrihet og nasjonal lovgivning. Videre belyses øvrige skipsrelaterte kontrakter, som bygging, reparasjon, kjøp/salg, og pantsettelse av skip. (JUS5403 – Sjørett: Kontrakter (nedlagt) eller JUS5401 – Maritime Law - Contracts)
  • Erstatning ved skade forårsaket av skip, herunder kollisjonsansvar og ansvar for miljøskader. Videre belyses de tilhørende forsikringsspørsmål, både ved skadevolders ansvar overfor omgivelsene (ansvarsforsikring) og skade på de forsikrede gjenstander (kaskoforsikring). (JUS5404 – Sjørett: Ansvar og forsikring (nedlagt) eller JUS5402 – Maritime Law: Liability and Insurance)
  • Sjøforsikringsmarkedet og de forskjellige typer av sjøforsikring. Her omtales både generelle regler for de fleste typer av sjøforsikring og de spesielle reglene for kaskoforsikring,  krigsforsikring, tidstapforsikring og vareforsikring. (JUS5450 – Marine Insurance).
  • De viktigste kontrakter og kontraktsmekanismer som benyttes i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Her belyses særlig de mekanismer som benyttes for justering av opprinnelig fastsatte kontraktsforpliktelser og rettigheter i komplekse offshorefabrikasjonskontrakter. (JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett)).
  • Konsesjonsverk og offentligrettslig regulering av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt. Her behandles hovedtrekkene av det norske konsesjonssystemet for petroleumsvirksomhet, samt problemstillinger knyttet til forholdet mellom myndigheter og private selskaper ved forvaltning av petroleum som naturressurs i et mer generelt og internasjonalt perspektiv. (JUS5410 – Petroleumsrett (nedlagt) eller JUS5411 – Petroleum Law (nedlagt)).

Hvilke emner må inngå?

  • Du må skrive masteroppgave innenfor profilens fagområde.
  • Du må avlegge fire valgemner på masternivå. Tre av emnene må være profilemner fra listen under. Det fjerde emnet kan enten være et profilemne eller du kan velge et innlånsemne fra listen under
  • Det er kun tillatt å ha et innlånsemne i profilen.

Innhold

Profilemner

Profilemne Tilbys vår eller høst
JUS5401 – Maritime Law - Contracts * Høst
JUS5402 – Maritime Law: Liability and Insurance * Høst
JUS5450 – Marine Insurance Vår
JUS5411 – Petroleum Law (nedlagt) Vår
JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Høst

* Overlappende profilemner

  • JUS5401 og JUS5403 overlapper 100 % og gir totalt kun 10 stp uttelling
  • JUS5402 og JUS5404 overlapper 100 % og gir totalt kun 10 stp uttelling

Innlånsemner

Innlånsemne Tilbys vår eller høst
JUS5420 – Forsikringsrett Vår
JUS5260 – English Law of Contract Vår
JUS5280 – Internasjonal privatrett Høst
JUS5851 – International Investment Law Vår
JUS5310 – EU Competition Law Høst
JUS5440 – EU Substantive Law Vår

Støtteemne

Støtteemne Tilbys vår eller høst
JUS5850 – International Trade Law Høst

Obligatoriske emner

Det er ingen obligatoriske emner i profilen.

Masteroppgave

I profilen må du også ha en masteroppgave som har et tema innenfor profilens fagområde. Når du melder deg opp til masteroppgave vil du kunne velge profil i oppmeldingsskjemaet. Ved innlevering av masteroppgaven vil de profilansvarlige lærerne vurdere om problemstillingen godkjennes som en del av profilen.

Publisert 11. juni 2013 14:12 - Sist endret 9. mars 2022 13:36