Hva lærer du?

I kjemiprogrammet studerer du hvordan verden er bygd opp, basert på grunnstoffenes kjemiske og fysikalske egenskaper. Du lærer om molekylstrukturer og om hvordan du kan lage helt nye molekyler med hittil ukjente egenskaper. Undervisningen kombinerer teori med praktisk laboratoriearbeid og gjennomføring av prosjektoppgaver. Du studerer også viktige støttefag som fysikk, informatikk og matematikk. Når du kommer lenger ut i studieløpet, velger du emner selv, slik at du kan fordype deg i de retningene du er mest interessert i. Enten du trives med labarbeid eller er teoretisk anlagt, har vi mange emner å tilby: Miljøkjemi, nanoteknologi og radioaktivitet er bare noen av mulighetene.

Her er en fullstendig liste over emner ved Kjemisk institutt Emner med tallkoder som begynner med 1, 2 eller 3 er bacheloremner.

Generelle kompetansemål

Som bachelor i kjemi kan du reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid. Studiet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og egne meninger og holdninger.

Kunnskapsmål 

Med en bachelor i kjemi:

 • Har du bred kunnskap om sentrale temaer og teorier innen kjemifaget.
 • Kjenner du det teoretiske grunnlaget for dannelsen av de ulike typene atomer i periodesystemet.
 • Vise hvordan man fra atomenes egenskaper kan utlede oppbygning og struktur for organiske og uorganiske stoffer.
 • Har du innsikt i teori og bruk av analyseteknikker innen kjemifaget og vurdere hvilken metode som er best egnet for en gitt problemstilling.
 • Oppnår du spesialisert kompetanse innenfor et av kjemiens fagfelt.
 • Har du fundamental kunnskap i tilstøtende fagfelt som fysikk og matematikk.

Du kan:

 • beskrive grunnlaget for og prinsippene bak kjemisk reaktivitet, basert på balanserte reaksjonsligninger.
 • vurdere faktorer som påvirker hvilket utbytte som dannes i kjemiske reaksjoner og hvor fort reaksjonene skjer.
 • analysere og forklare kjemiske prosesser i laboratoriet, i naturen og i kroppen.

Ferdighetsmål

 • Du kan anvende faglig kunnskap og relevante forskningsresultater på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Du kan bruke vanlig kjemisk utstyr og avansert instrumentering.
 • Du kan formulere deg på en vitenskapelig måte både skriftlig og muntlig.
 • Du kan arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Du kjenner og følger HMS-regler (helse, miljø og sikkerhet) for håndtering av kjemiske stoffer og kjemisk apparatur.
Publisert 16. okt. 2012 16:23