Oppbygging og gjennomføring

Dette programmet tok opp studenter siste gang høsten 2016. Fra høsten 2017 er det et nytt bachelorprogram i kjemi og biokjemi.

De første semestrene av bachelorprogrammet i kjemi inneholder obligatoriske grunnemner som gir deg et deg et bredt faglig grunnlag i kjemi og viktige støttefag som matematikk og fysikk.

Mot slutten av programmet er det rom for å velge emner i kjemi og nærliggende fagområder som lar deg spesialisere deg i den retningen du ønsker med tanke på arbeidslivet eller en fremtidig mastergrad.

Det er obligatorisk opplæring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i første semester, for studenter som starter på programmet fra og med høsten 2012. Opplæringen blir gitt som elektroniske moduler og et praktisk brannsikkerhetskurs, se nedenfor.

Nedenfor ser du en tabell som viser studieløpet for en bachelorgrad i kjemi.

  • lysegrå felter markerer emner som er obligatoriske for alle studenter på programmet.
  • grønne felter omfatter valgfrie emner og fordypningsemner.

Startet du med studiet høsten 2011 eller tidligere?

6. semester Fordypningsemner/ Utenlandsopphold/ Prosjektoppgave/ Valgfrie emner
5. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum Fordypningsemner/ Utenlandsopphold/ Prosjektoppgave/ Valgfrie emner
4. semester KJM2400 – Analytisk kjemi I KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført) MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (nedlagt)
3. semester KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk Valgfritt emne ***
2. semester KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) FYS1000 – Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (videreført) / FYS-MEK1110 – Mekanikk MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra / MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt) *
1. semester KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og HMS-opplæring INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) ** MAT1100 – Kalkulus / MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) *
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2018, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

Les mer om hva som gjelder for deg.

*, ** og *** Du finner utfyllende informasjon lenger ned på siden.

Disse emnene må du gjennomføre for å få en bachelorgrad i kjemi:

Emnet MBV-KJM1030 går siste gang våren 2017. Fra våren 2018 er det BIOS1130 som er anbefalt i studieprogrammet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på programmet fra og med høsten 2015 kreves følgende HMS-emner:

I tillegg kreves HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet for deltagelse på laboratorieøvelser på visse emner i programmet (sjekk emnesidene).

 

For studenter som startet på programmet fra og med høsten 2012 til og med våren 2015 gjelder følgende HMS-krav:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

* Valg av matematikkemner

Du kan velge mellom to matematikkombinasjoner

Enten

  1. MAT1100 – Kalkulus + MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
    eller
  2. MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) + MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt)

Kombinasjonen MAT1100 + MAT1110 anbefales for deg som ønsker flere emner i matematikk eller fysikk senere i studiet. Hvis du velger MAT1100, men fortsetter med MAT1012, får du 16 studiepoeng totalt. Matematikkravet til bachelorgraden regnes likevel for å være oppfylt. Ta eventuelt kontakt med studiekonsulenten for mer informasjon. Se også informasjon under valgfrie emner.

 

** Programmeringsemne

Fra og med høsten 2015 skal alle bachelorstudenter i kjemi ta INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført).  Tidligere har det også vært mulig å velge GEO-KJM1040 – Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi (nedlagt), og studenter som har tatt dette emnet høsten 2014 eller tidligere, eller som er tatt opp på bachelorprogrammet i kjemi høsten 2014 eller tidligere, kan bruke dette emnet til å oppfylle kravet om et innføringsemne i programmering.

 

Valg av fordypningsemner

Med unntak av EXPHIL03 – Examen philosophicum , som du også kan gjennomføre i 3. semester, er det siste året av bachelorstudiet åpent for å gjøre plass til utenlandssopphold og faglig fordypning.

I løpet av det 3. året må du bestå minst 20 studiepoeng fordypningsemner i kjemi, fordelt på to emner blant disse emnene:

Vi anbefaler studenter som ikke reiser på utenlandsopphold å velge ett av emnene KJM3010 – Prosjektoppgave I eller KJM3020 – Prosjektoppgave II .

 

*** Valgfrie emner

De valgfrie emnene kan velges fullstendig fritt, men vi oppfordrer deg til å finne plass til STK1000 – Innføring i anvendt statistikk eller et annet grunnleggende statistikkemne. Hvis du er interessert i å arbeide med kjemi knyttet mot fysikk og/eller beregninger, bør du velge MAT1120 – Lineær algebra 3. semester, slik at du har et godt grunnlag for videre emner i fysikk og matematikk. De øvrige studiepoengene fyller du med ytterligere kjemiemner eller emner fra andre fagområder som vil være nyttige for deg. Her velger du ut fra dine interesser, og for å skaffe deg et godt faglig grunnlag for arbeidslivet eller en interessant masteroppgave.

Vi vil etter hvert legge ut forslag til studieløp som gir et godt grunnlag for masteroppgaver innen ulike deler av kjemien. Studiekonsulenten ved Kjemisk institutt gir deg veiledning om flere mulige fagkombinasjoner som anbefales for forskjellige masteroppgaver innen kjemi.

Hvis du ønsker å bruke masteremner i kjemi som frie emner eller erstatning for fordypningsemnene i bachelorgraden, må du søke skriftlig til Bachelor- og masterprogramrådet i kjemi ved Kjemisk institutt. Du kan få godkjent inntil 20 studiepoeng masteremner i bachelorgraden. Du vil ikke få godkjent masteremner som krever opptak til masterstudiet i kjemi.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i kjemi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 10. apr. 2014 11:33 - Sist endret 30. okt. 2018 15:28