Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

For alle emner arrangeres forelesninger med gjennomgang av sentrale deler av pensum, gjerne illustrert med utvalgte eksperimenter. Arbeid med ukeoppgaver foregår ofte i små grupper der studentene styrer det som skjer, med læreren til stede som en ressurs når det trengs. Gruppene samles også i klasser med mer lærerstyrt undervisning. Praktiske ferdigheter, dvs opplæring i bruk av vanlig kjemisk utstyr og mer avansert instrumentering med tilhørende dataprogrammer, får du i laboratoriekursene. Mot slutten av bachelorstudiet er det også mulighet for prosjektoppgaver der du vekselvirker direkte med en lærer og en forskningsgruppe i arbeidet med en konkret teoretisk eller praktisk problemstilling. Obligatoriske oppgaveinnleveringer og presentasjoner gjennom hele studiet gir deg trening i å formulere deg på en presis og vitenskapelig måte både skriftlig og muntlig. I alle våre grunnemner benyttes læringsplattformen Fronter til spredning av informasjon, innlevering av oppgaver, distribusjon av undervisningsmateriale og mye mer.

Eksamens- og vurderingsformer

Emnene på bachelorprogrammet i kjemi har muntlige eller skriftlige avsluttende eksamener. Flere emner har obligatorisk underveis-/midttermineksamen og dessuten obligatoriske oppgaveinnleveringer og obligatoriske laboratoriekurs. Nærmere opplysninger finnes på de enkelte emners internettsider.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34