Hva lærer du?

Årsenheten gir en grunnleggende og bred innføring i tverrfaglige kjønnsstudier. Du får kjennskap til sentrale kjønnspolitiske og kjønnsteoretiske problemstillinger, og du vil også utvikle metodiske ferdigheter i kvalitativ og kvantitativ metode. Etter fullført årsenhet skal du ha tilegnet deg følgende kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Du skal tilegne deg:

 • bred kunnskap om den historiske og nåværende betydningen av kjønn
 • kjennskap til viktige bidrag i kjønnsforskningen
 • kunnskap om menn og maskuliniteter og om betydningen av kjønn i kunnskapsprosesser
 • innsikt i selvvalgte temaer med kjønnsperspektiv,  som blant annet kjønn og seksualitet, feminisme og multikulturalisme, kjønn og oppvekst og kjønnslikestilling
 • grunnprinsippene for vitenskapelig analyse og bearbeiding av forskningsdata
 • kunnskap om fagbegrepene i kjønnsforskningen.


Ferdigheter

Du skal bli i stand til å:

 • beskrive og reflektere over prosesser og strukturer som bidrar til betydningen av kjønn
 • beherske relevante faglige begreper og analyseteknikker, samt formidle/anvende disse på en relevant måte
 • se sammenhengen mellom problemstillinger, metodisk fremgangsmåte, valg av analyseverktøy og fremstilling av resultater
 • finne frem til, sette deg inn i og henvise på korrekt måte til relevant faglitteratur

 

Generell kompetanse

Etter gjennomført program har du:

 • lært å integrere kunnskap fra forskjellige kilder og opparbeide evnen til å se sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og praktisk kunnskap
 • utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og fagetiske verdier

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. nov. 2013 10:46