Hva lærer du?

Bachelorgraden i tverrfaglige kjønnsstudier gir bred kunnskap om kjønn, likestilling og mangfold. Du får trening i systematisk og kritisk refleksjon over sentrale emner i kjønnsforskning, og hvordan du kan kombinere dette med fordypning i ulike fag.

Kunnskap

Du vil tilegne deg:

 • bred kunnskap om den historiske og nåværende betydningen av kjønn
 • kunnskap om sentrale kjønnsteoretiske problemstillinger knyttet til likestilling, likhets- og forskjellstenkning, kjønn og maktforskjeller og mangfold
 • kjennskap til aktuell empiri og teori innenfor kjønnsforskningen
 • bred kunnskap om hvordan kjønnsteoretiske problemstillinger analyseres
 • fagbegrepene i kjønnsforskningen
 • innsikt i debattene i kjønnsforskningen og den faghistoriske utviklingen fram til i dag.
 • kunnskap om betydningen av kjønn i kunnskapsprosesser.

Ferdigheter

Du vil bli i stand til å:

 • finne frem til og sette deg inn i relevant faglitteratur
 • formulere problemstillinger om kjønnsrelaterte spørsmål
 • beherske de analytiske og metodiske redskaper som brukes i kjønnsforskningen
 • anvende kjønnsperspektiv på ulike samfunns- og kulturområder
 • anvende kjønnsforskning i analyser innenfor likestilling, kjønn og makt, mangfold og kjønnssosialisering
 • reflektere over kjønn, vitenskap og kunnskapsproduksjon
 • problematisere kjønn i tekster, teorier og metoder
 • reflektere systematisk over sentrale emner i kjønnsforskning i kombinasjon med fordypning i et annet fag
 • gi og motta kritikk på en konstruktiv måte, samt respektere andres syn.

Generell kompetanse

Etter gjennomført program har du:

 • lært å formidle faglige problemstillinger muntlig og skriftlig i samsvar med faglige normer
 • opparbeidet en forståelse av og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskapbaserte og personlige meninger
 • utviklet en undersøkende holdning til kunnskap
 • utviklet etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater
 • lært grunnregler for akademisk redelighet, inkludert korrekt bruk av kilder i faglige fremstillinger
 • lært å jobbe fram relevante faglige problemstillinger
 • lært å lokalisere og orientere seg i ny relevant litteratur og aktuelle debatter

 

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. nov. 2021 15:27