Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I løpet av studiet vil du møte undervisningsformer som forelesning, seminarer og grupper der pensum gjennomgås. I seminarene og gruppene forutsettes det aktiv deltakelse fra studentene. Ofte må obligatoriske aktiviteter, som ved innleveringer, muntlige presentasjoner eller tekster, godkjennes før du kan gå opp til eksamen. Undervisningen vil normalt bare utgjøre en mindre del av forventet tidsbruk på studiet. For programmets emner inngår lesing av pensum, forberedelse til undervisningen og oppfølging av disse. Det er en god ide å danne kollokviegrupper med medstudenter der man kan drøfte innholdet i pensum og undervisning. Mer informasjon finnes på emnebeskrivelsen for det enkelte emnet.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Vurdering/eksamen er de prøvene som danner grunnlaget for fastsettelse av karakteren (A-F eller bestått/ikke bestått). Prøvene kan være muntlige eller skriftlige. Eksempler på muntlige vurderingsformer er muntlig eksamen eller prøveforelesning. Skriftlige vurderingsformer kan være semesteroppgave eller mappe som du arbeider med over flere uker i løpet av semesteret, eller tre dagers hjemmeeksamen på slutten av semesteret. En mappe består av minst to arbeider/prøver. Gå til de enkelte emnebeskrivelsene for å se hvilken vurderingsform som brukes.

Eksamensspråk

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Studentene kan også bruke engelsk etter avtale. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. sep. 2017 17:00