Rådgiver i NAV

Jeanette Lockhart jobber som rådgiver og teamkoordinator i NAV, hvor hun blant annet veileder personer med nedsatt arbeidevne ut i arbeidslivet. Jeanette er også sensor ved Politihøgskolen.

Jeanette Lockhart synes det var motiverende og nyttig med gruppebasert veiledning på masteroppgaven. Foto: Privat 

Hvorfor valgte du å studere kriminologi?

Jeg begynte opprinnelig på en bachelorgrad i sosiologi, men opplevde som fersk student at faget ble noe bredt i startfasen med dens mange retninger. Jeg forsøkte meg dermed på noen kriminologiemner som et ledd i 40-gruppa, og ble raskt engasjert i de dagsaktuelle temaene de ulike emnene tok opp. Interessen min for de store samfunnsspørsmålene ble konkretisert gjennom kriminologifaget.  Etter noen år som student ble det imidlertid tydeligere for meg hvordan sosiologien og kriminologien er nært knyttet til hverandre og denne forståelsen ga en større glede i faget. Det ble dermed naturlig for meg å fortsette på en mastergrad.

En stor motivator på masterstudiet var å være tilknyttet gruppebasert veiledning hvor vi var seks stykker med samme overordnede tema for masteroppgaven. Dette har vært en god erfaring å trekke videre inn i arbeidslivet. Jeg opplevde det også som positivt at studiemiljøet var lite noe som gjorde at vi ble en sammensveiset gjeng med kort avstand til de ansatte på Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg startet jobbsøkingen før jeg var ferdig med mastergraden, og jeg søkte bredt ut da jeg var noe usikker på hva jeg kunne tenke meg å jobbe med. Jeg opplevde å søke på titallsjobber gjennom tradisjonelle kanaler før jeg fikk jobb som veileder i NAV. Siden november i fjor har jeg også jobbet som teamkoordinator ved samme sted. I tillegg er jeg sensor på kriminologiemner ved Politihøgskolen.

Hva tror du er de viktigste faktorene til at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror en av grunnene var at jeg klarte å relatere både mastergraden i kriminologi, ulike verv og tidligere jobberfaring til jobben jeg søkte på. Jeg husker at jeg fokuserte på at mastergraden blant annet hadde gitt meg et godt innblikk i menneskers møte med hjelpe- og kontrollapparatet, men også en breddekompetanse i analytiske ferdigheter og å kunne håndtere store informasjonsmengder som kunne være velegnet på et NAV-kontor. Under studieløpet deltok jeg blant annet på jobbsøkerkurs på Karrieresenteret på Universitetet i Oslo og dette kurset tydeliggjorde hvilke generelle kvalifikasjoner man besitter med en mastergrad og spisskompetansen knyttet til fag og tema for masteroppgaven.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jobben min i dag er todelt hvor jeg jobber som både veileder og som teamkoordinator. Som veileder i NAV følger jeg opp og veileder personer med nedsatt arbeidsevne ut mot jobb. Dette foregår i samarbeid med arbeidsgivere, helsevesenet, utdanningsinstitusjoner eller ved benyttelse av andre ulike tilbud og tiltak NAV har for å bistå mennesker tilbake i arbeid. Som teamkoordinator er jeg blant annet stedfortreder for leder og bidrar i utarbeidelse av ulike rutiner, ledelse av fagmøter, opplæring, arbeidsgrupper og lignende.

Hvordan bruker du utdanningen fra kriminologi i jobben din, og hva er det viktigste du lærte på studiet?

Jeg tror det viktigste jeg har tatt med meg fra studiet og inn i nåværende jobb er evnen til å ha et fugleperspektiv på NAVs rolle og mandat samtidig med å ha et mikroperspektiv i oppfølgingen av enkeltindivider. Kriminologien gjorde meg i tillegg godt rustet til å stille spørsmål og evne til kritisk refleksjon, noe som har vært en god kompetanse å trekke med meg i de ulike tillitsvervene jeg også har hatt i NAV. Spisskompetansen min knyttet til tema for mastergraden får jeg i stor grad benyttet som sensor på Politihøgskolen.

Hva er dine beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Å finne ut tidlig hvor en kunne tenke seg å jobbe, hvilke arbeidsoppgaver man ønsker å jobbe med og hva som kreves av kompetanse og erfaring er et fint første utgangspunkt. Nettverk kan også være lurt å spille på. Det finnes mange arbeidssteder som kan trenge kriminologer og enkelte ganger må en kanskje begynne i en jobb som opprinnelig ikke er ønskejobben. Fordelen er at det kan åpne seg opp mange muligheter man i utgangspunktet ikke hadde tenkt på eller visste noe om. 

Publisert 9. feb. 2016 14:30 - Sist endret 10. feb. 2016 09:38