Miljøterapaut i Utekontakten

Mariell Berg Huse jobber som oppsøkende miljøterapaut i Utekontakten. Hennes arbeidsoppgaver går ut på å drive forebyggende arbeid gjennom oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøer.   

For Mariell har kunnskapen fra studiene i kriminologi vært en stor motivasjon for å jobbe med forebyggede arbeid. Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere kriminologi?

Før jeg startet på Universitetet i Oslo, tok jeg en bachelorgrad i ungdomssosiologi ved HISF. Jeg har alltid vært opptatt av tema som omhandler ungdom, kriminalitet, straff, utenforskap og forebygging, og har derfor hatt et stort ønske om å jobbe med dette. For meg var det imidlertid også viktig å få en bredere forståelse av hvordan samfunnet møter og ser på kriminalitet, hvordan synet endrer seg over tid og hvordan dette påvirker involverte mennesker. Dette, sammen med ønsket om å forstå og forklare faktorer som gjør at noen begår lovbrudd og opplever utenforskap var hovedgrunnen til at jeg søkte på bachelorprogrammet i kriminologi. Bachelorprogrammet var spennende og variert, med et vidt spenn i emner og tema å fordype seg i, og jeg var ikke i tvil om at jeg ville fortsette på masterstudiet i kriminologi.  For meg var årene på IKRS mer innholdsrike, lærerike og spesielle enn jeg hadde forestilt meg. Den lave terskelen for å ta kontakt med ansatte for råd eller diskusjoner, de spennende faglige arrangementene, de gode studieforholdene og ikke minst det supre studentmiljøet er noe jeg setter stor pris på.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Rett etter jeg ble uteksaminert fikk jeg mulighet til å jobbe som lærer og sosiallærer ved en skole i min hjemkommune. Gjennom denne jobben fikk jeg etterhvert et vikariat i barneverntjenesten i samme kommune. Ønsket mitt var likevel å arbeide forebyggende på en annen måte enn disse jobbene kunne tilby, og stillingene jeg søkte var alle knyttet til forebyggende arbeid blant ungdom på ulike nivå, og lå alle i Osloområdet. Til sammen søkte jeg på tre stillinger før jeg fikk den jobben jeg er så heldig å ha nå.

Hva tror du er de viktigste faktorene til at nettopp du fikk jobben?

Jeg har ofte sagt at grunnen til at jeg fikk jobben var fordi jeg hadde intervjuet på skype, og at de derfor ikke kunne se hvor lav jeg egentlig er. Neida, det var nok forhåpentligvis en kombinasjon av flere ting. For det første var min abeidsgiver ute etter å ansette en person med mastergradkompetanse. Kriminologibakgrunnen var nok også særlig relevant på bakgrunn av ønsket om en flerfaglig sammensetning i arbeidsgruppen, og fordi det var et spennende og viktig persektiv å ha med seg i forebyggende arbeid. Gjennom intervjuet klarte jeg heldigvis å vise til noe av det  jeg har lært av og på masterprogrammet, nemlig evnen og betydningen av å reflektere kritisk over praksis, og det å diskutere og reflektere bredt rundt utfordringer på både individ, gruppe og systemnivå. Dette var noe som lederen min verdsatte høyt. I tillegg var det at jeg hadde deltatt frivillig på ulike seminarer, fagdager og konferanser knyttet til det forebyggende feltet et stort pluss.   

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Utekontakten er en forebyggende tjeneste som er underlagt forebyggende enhet i bydelen jeg arbeider i. Tjenesten er særlig viktig for å kartlegge ungdomsmiljøer og være et supplement til andre deler av de offentlige tjenestene. Tjenesten er et lavterskeltilbud som har fokus på tidlig samarbeid med den enkelte ungdom, deres nettverk og miljø, i tillegg til relevante samarbeidspartnere. Det er også viktig at arbeidet er preget av frivillighet fra ungdommenes side, og vi er svært opptatt av brukermedvirkning.

Arbeidshverdagen som ansatt i Utekontakten er svært varierende, og utrolig spennende. Utekontakten skal bidra til å skape trygge oppvekstforhold og forebygge negativ utvikling i barne- og ungdomsmiljøer, gjennom oppsøkende sosialt arbeid blant barn og unge. En av mine hovedoppgaver er derfor nettopp å drive med oppsøkende arbeid rettet mot ungdom. Vi felter i bydelen jeg jobber i på ettermiddager, kvelder og helger, i tillegg til at vi arbeider oppsøkende på ungdomsskolene i storefri. Vi snakker mye med ungdom, og er genuint opptatt av å høre hvordan de har det. Dette gjør at vi kan kartlegge og observere endringer og bevegelser i ulike miljøer, og dermed sette inn tiltak ut i fra hva som er behovet. Vi tilbyr for eksempel ulike gruppetilbud, som blant annet har holdningsskapende arbeid, mestring og inkludering som mål. En av oppgavene mine er å være gruppeleder for slike tiltak. Enkeltoppfølginger av ungdom er også en viktig del av min arbeidshverdag. Oppfølgingene består gjerne av individuelle samtaler der fokuset er endringsarbeid. Eksempelvis kan det handle om ungdoms ønske om å slutte å røyke hasj, motivere ungdom for å ta i mot hjelp fra andre tjenester eller motivere og hjelpe til med å søke jobb. I tillegg har vi fokus på å forebygge skolefravær og frafall, og jobber i denne sammenheng også mye på systemnivå. For å få til et godt forebyggende arbeid må det jobbes på flere nivå. I tillegg til dette bruker jeg tid på blant annet dokumentasjon, rapportskriving og deltakelse på tverrfaglige samarbeidsmøter.

Det jeg synes er spesielt fint med jobben min er at Utekontakten er en fleksibel tjeneste som er til stede for ungdommer der ungdommen er, og på tidspunkt andre tjenester er lite tilgjengelige. Rammene våre er nokså vide, noe som betyr at vi har gode muligheter til å tilpasse tjenesten og innsatsen etter behovene.

Hvordan bruker du utdanningen fra kriminologi i jobben din, og hva er det viktigste du lærte på studiet?

Jeg tror det er mange andre som kjenner seg igjen i at kriminologistudiet har gitt oss en spesielt viktig egenskap, nemlig det å stille kritiske spørsmål og undre seg over praksis. Jeg synes at kombinasjonen av dette, og å elske det jeg driver med er fantastisk. Det å stille spørsmål knyttet til det vi gjør, hvorfor vi gjør det og hva vi kan gjøre annerledes bør ikke undervurderes. I tilegg har kriminologien gjort meg bevisst på hvordan mange mennesker opplever det å være i kontakt med hjepeapparatet, noe som gjør at jeg hele tiden tenker på hvordan ungdom opplever kontakten med tjenesten jeg jobber i. Kriminologistudiet, og da spesielt masterprogrammet har hjulpet meg å stille spørsmål ved etablerte sannheter, organisasjoner og strukturer på ulike nivå. Kunnskapen fra masterstudiet har gitt meg en enorm motivasjon til å drive forebyggende arbeid, blant annet for å forhindre negative møter med kontrollapparatet og straffesystemet.

Hva er dine beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Min oppfatning er at det er mange fordeler med å ha en studiebakgrunn som ikke “alle” har. For at dette skal ha verdi må man samtidig kunne beskrive for en potensiell arbeidsgiver hva det er ved din utdanning som er viktig for arbeidsstedet, og hva du kan tilføre. Det er jo også en fordel å skaffe seg erfaring ved å ha en jobb eller drive med frivillig arbeid ved siden av studiet. I tillegg mener jeg det er positivt å være engasjert. Ikke bare i studiesammenheng, men også utenfor universitetets dører. Delta på spennende foredrag, seminarer og fagdager om tema du er opptatt av, og før det opp på CVen. Det blir lagt merke til (og forhåpentligvis satt pris på) av arbeidsgiver om du har hjertet utenpå skjorta.

Publisert 18. apr. 2016 13:22 - Sist endret 31. jan. 2022 11:30