Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen foregår primært i form av forelesninger og gruppeundervisning.

Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For å nå dette målet er det utviklet noen tilbud og tjenester på programmet etter prinsipper om universell utforming. Dette betyr at det tas hensyn til spesielle lærings- og tilretteleggingsbehov så godt som mulig allerede ved semesterstart. Eksempelvis vil pensumlitteraturen på flere emner kunne tilbys som data- og lydfiler, og forelesningene sendes over nettradio og podcast. Gjenom nettbaserte, virtuelle klasserom på Canvas legges det til rette for kommunikasjon mellom lærer og student og studenter imellom. Dette prosjektet er del av Det teologiske fakultets satsning på fleksibel læring og et inkluderende læringsmiljø.

Praksis

Det er ingen praksiselementer i dette programmet.

Obligatorisk undervisning

Alle emner vil ha arbeidskrav som må gjenomføres for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene kan være i form av obligatorisk fremmøte i undervisningen, fremlegg i gruppeundervisning og skriftlige innleveringer.

Undervisningsspråk

norsk

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensformene vil variere fra emne til emne i form av skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgaver.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

Emnene som inngår i studieprogrammet benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ves Universitetet i Oslo.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. feb. 2020 09:34