Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i kulturhistorie har følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Kunnskap:

 • har bred historisk kunnskap om europeisk kultur fra ca. 1500 og fram til i dag.
 • har kunnskaper om hvordan kultur, f.eks. fortellinger, bilder og gjenstander sirkulerer sosialt, spres og endres over tid.
 • har kjennskap til kulturvitenskapelig og kulturhistorisk teori og metode fra fagets begynnelse på 1800 tallet frem til i dag.
 • har kjennskap til bruken av gjenstander, fortellinger og ulike praksiser som kildemateriale til europeisk kulturhistorie.
 • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fagområde. 

Ferdigheter:

 • kan bruke begreper og teorier som er grunnleggende i kulturhistoriefaget, for å analysere kulturelle fenomener i fortid og nåtid.
 • har grunnleggende ferdigheter i å bruke historisk arkivmateriale, i feltarbeid og feltarbeidsteknikker (observasjon, intervju) og kan bruke det innsamlede materialet analytisk.
 • har bred kjennskap til og behersker ulike former for formidling av kulturhistorisk kunnskap visuelt (film, digitale presentasjoner), skriftlig (kommentarer, rapporter, anmeldelser, fagartikler, sammendrag, drøftinger) og muntlig (foredrag, presentasjoner, innlegg).
 • kan forholde seg kritisk og reflektert til kulturhistoriske fenomener og justere seg etter veiledning.

​Generell kompetanse:

 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til studiet av kultur både historisk og i samtid og har respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon og etterrettelighet.

 • kan planlegge og gjennomføre en vitenskapelig analyse basert på et kulturhistorisk kildemateriale selvstendig eller sammen med andre.

 • kan gi og ta kritikk skriftlig og muntlig på kulturhistoriske problemstillinger, i form av veiledning og kommentering av andres arbeider.

 • har kjennskap til og behersker selvstendig og gruppebasert prosjektarbeid.

 • kan sette seg inn i nye kulturhistoriske problemfelt, analysere dem fra flere sider, og kan skille mellom kunnskap og meninger i diskusjon av kulturelle fenomener.

Publisert 15. mai 2018 10:13 - Sist endret 15. aug. 2019 15:51