Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet har et introduksjonskurs (ex.paed) som er felles for alle studentene. Her treffer du andre studenter som ønsker å bli lærere, du får en innføring i viktige skolespørsmål, og du får også et møte med skolen.

I den faglige delen av studiet studerer du (minst) to fag som du velger selv. Du følger universitetets vanlige emner, men velger dem som er mest relevante for skolen.

Gjennom den praktisk-pedagogiske delen av studiet får du innblikk i skolesystemet, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø, og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål kan vekkes. Du trenes i å se skolen i et større perspektiv og reflektere over din egen rolle som lærer. Du studerer og drøfter ulike måter å tilrettelegge fagene dine på, slik at elevene kan lære på best mulig måte. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er fagdidaktiske tilbud i alle fag som tilbys innenfor Lektor- og adjunktprogrammet.Dersom du velger et fag det ikke finnes et fagdidaktisk tilbud i, blir du ettfagsstudent på PPU. Du får prøve deg som lærer i skolen i samarbeid med medstudenter og med veiledning fra erfarne lærere. Dessuten bruker du informasjons- og kommunikasjonsteknologi som et hjelpemiddel i egne studier og i skolens undervisning.

Ønsker du lektorkompetanse, avslutter du studiet med en programspesialisering. Noen fag har tilbud om både en faglig og en fagdidaktisk programspesialsiering. Andre fag tilbyr kun faglig eller fagdidaktisk programspesialsiering. Se de ulike fagene for nærmere oversikt. Ønsker du isteden en fireårig adjunktutdanning, bruker du det siste halve året av studiet til å skaffe deg større fordypning eller større bredde.

Skisse av studieløp

10. semester Programspesialisering
9. semester Programspesialisering
8. semester Programspesialisering/Avsluttende adjunkt
7. semester PPU3120 – PPU - Hoveddel (nedlagt)
6. semester Emne PPU3120 – PPU - Hoveddel (nedlagt)
5. semester Emne Emne Emne
4. semester Emne Emne Emne
3. semester Emne Emne Emne
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum Emne Emne
1. semester UVEXPAED03 – Ex.paed (nedlagt) Emne Emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studiet har fire studieretninger:

 • Fremmedspråk
  Her finner du de ulike fremmedspråkene. Du velger fordypning (80-gruppe) blant disse; Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk. Fag nummer to kan være et annet språkfag eller et fag fra en av de andre studieretningene
 • Realfag
  Her velger du mellom naturfag, fysikk,
  biologi, kjemi, matematikk, informatikk og geografi. I denne studieretningen er
  kombinasjonen av fag og rekkefølgen på emnene noe styrt, men disse fagene kan
  kombineres også med fag fra de andre studieretningene
 • Nordisk
  Her velger du mellom Nordisk og Norsk som andrespråk som fordypning (80-gruppe). Fag nummer to kan kan du velge fra en av de andre studieretningene
 • Kultur- og samfunnsfag
  Her velger du mellom historie, religion og etikk, medievitenskap, teatervitenskap og ulike samfunnsfag som fordypning (80-gruppe). Fag nummer to velger du enten blant de
  andre kultur- og samfunnsfagene eller blant fagene i de andre
  studieretningene

Beskrivelse av de ulike emnegruppene (fagene) og måter å bygge opp studiet på (anbefalte løp) finner du under hver enkelt studieretning.

Innenfor Lektor- og adjunktprogrammet finnes det mange fag og mange mulige kombinasjoner. Det er laget noen studieløp hvor vi legger til rette for kollisjonsfri undervisning. Merk at disse anbefalte løpene bare gjelder for studenter som ble tatt opp på programmet høsten 2008 og tidligere. Det er mulig å kombinere fag fra alle studieretningene, men vi garanterer ikke at alle kombinasjoner er praktisk mulige. Det stilles krav om at 80-gruppen din er hentet fra den studieretningen du har fått opptak til. Skal du ta en emnegruppe fra realfag må du tilfredsstille opptakskravene til studier på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Adjunktprogrammet består av skolerelevante fagstudier i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning. For å kvalifisere for tittelen Adjunkt må du ha fullført følgende:
- Ex.phil 10 studiepoeng
- Skolerettet emnegruppe av 80 studiepoengs omfang
- Skolerettet emnegruppe av 60 studiepoengs omfang
- Fritt valgte emner på til sammen 30 studiepoengs omfang innen fag som utgjør tyngdepunktet i de skolerettede emnegruppene.
- Praktisk-pedagogisk utdanning

Vær oppmerksom på at det kan være spesielle krav til sammensetning av de 30 såkalte frie studiepoengene. Ta derfor kontakt med fakultetet for å avklare hvilke emner som kan inngå i Adjunktprogrammet.

Emnesammensetning og oppgavestørrelse i mastergradsstudiene vil variere fra fag til fag.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i kultur- og samfunnsfagutdanning / Master i realfagutdanning, Bachelor i kultur- og samfunnsfagutdanning / Bachelor i realfagutdanning

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. mai 2014 00:48