Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak programspesialisering(master)

Søknadsfrist for opptak til programspesialisering innenfor Lektor- og adjunktprogrammet.

 

 • 15. april for studiestart i høstsemesteret
 • 15. oktober for studiestart i vårsemesteret

 

Oversikt over de ulike emnegruppene og programspesialiseringene(master) innenfor Lektor- og adjunktprogrammet finner du her:

 

Nordisk

Fremmedspråk

Kultur- og samfunnsfag

Realfag

Opptak til programspesialiseringene innenfor Lektor- og adjunktprogrammet søkes gjennom: Søknadsweb

Norske/nordiske søkere som ikke tidligere er immatrikulert ved UiO, må søke om immatrikulering.

Ikke-nordiske søkere uten permanent oppholdstillatelse har egne frister og må henvende seg til Studentkontoret, UiO.

Opptakskrav

For studenter som allerede har studierett på Lektor- og adjunktprogrammet

 • Emnegruppe på 80 studiepoeng i det fagområdet det søkes opptak
 • Emnegruppe på 60 studiepoeng i et annet fag
 • ex.paed
 • ex.phil
 • Praktisk-pedagogisk og utdanning

Det er innført faglig minstekrav (C eller 2,7) for å kunne begynne på en masterspesialisering for studenter tatt opp til Lektor- og adjunktprogrammet fra og med høst 2004. Dette er i henhold til Forskrift om opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo

For søkere som ikke har studierett på Lektor- og adjunktprogrammet.

Søkere kan vurderes for opptak til en programspesialisering på følgende grunnlag:

 • emnegruppe på minst 80 studiepoeng i det aktuelle faget. For studenter med bokstavkarakterer er det faglige minstekravet C.
 • mellomfagseksamen i det aktuelle fag fra norsk universitet eller høyskole med karakteren 2,7 eller bedre til mellomfaget/mellomfagstillegget
 • utdanning tilsvarende ovennevnte, som er godkjent som likeverdig med mellomfagseksamen/emnegruppe på minst 80 studiepoeng. Søkere i denne kategorien som ikke allerede har søkt om godkjenning av sin eksterne utdanning med henblikk på innpassing til høyere grad, må sende slik søknad til fakultetet snarest mulig da saksbehandlingstiden kan være lang, og resultatet må være klart før søknad om opptak kan behandles.

I tillegg må søker tilfredsstille kravet til en emnegruppe på 60 studiepoeng i et godkjent fag, ex.phil og ha gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - 60 studiepoeng

For søkere med fullført allmennlærerutdanning stilles det tilsvarende krav til faglig fordypning som angitt ovenfor.

Det gjøres oppmerksom på at for å få utstedt grad ved Universitetet i Oslo må emner eller andre studieenheter av til sammen minst 60 studiepoengs omfang, inkludert masteroppgave, være avlagt ved Universitetet i Oslo, jfr. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 2.7.3

Dokumentasjon

Eksamener/grader avlagt ved andre læresteder enn UiO må dokumenteres. All dokumentasjon må være kopiert fra originaldokument og godkjent av offentlig tjenesteperson med signatur og stempel. Fotokopi av signatur godtas ikke. Vi ber om at søker legger ved oversikt over eksamener som avlegges inneværende semester og som er del av opptaksgrunnlaget.

For emner avlagt utenfor Universitetet i Oslo må studieplaner og pensumlister sendes inn for vurdering.

Søkere som søker innpasning for emner i masterspesialiseringene, må sende separat søknad om dette innen søknadsfristen 15. april/15. september. Vitnemål, pensumlister og studieplaner må vedlegges.

Dokumentasjonen sendes innen

 • 15. april for søknader for studiestart i høstsemesteret
 • 15. oktober for søknader for studiestart i vårsemesteret

 

Til: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Lektor- og adjunktprogrammet, Postboks 1161, Blindern, 0318 OSLO

Avlegger du deler av opptaksgrunnlaget inneværende semester, må du ettersende karakterutskrift straks etter sensur.

Inneholder opptaksgrunnlaget utenlandsk utdanning, må du søke om godkjenning av denne.

Har du spørsmål kontakt:

UV studentinformasjon

Tlf. 22 84 44 45

E-post: uv-studentinformasjon@uv.uio.no

Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 26. aug. 2014 11:13