Skikkethetsvurdering

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, etter lov om universiteter og høyskoler §4-10, omfattes Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo av krav til skikkethetsvurdering av alle studenter.

Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studieløpet ved Universitetet i Oslo og inngår i en helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for læreryrket. Det å vurdere en student som ikke skikket, etter en særskilt skikkethetsvurdering, benyttes kun i helt spesielle tilfeller. Skikkethetsvurderingen trer i kraft når andre formelle og uformelle virkemidler i studiet, som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har avhjulpet situasjonen.

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning har fastsatt noen kriterier for skikkethet som man blir vurdert på i utdanningsløpet. Dersom det er tvil om en student oppfyller en eller flere av disse kriteriene vil det fortas en særskilt skikkethetsvurdering.

 §3. Vurderingskritereier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger:

a) Studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

b) Studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og dere psykiske og fysiske helse.

c) Studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

d) Studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.

e) Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesroller.

g) Studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledningen.

h) Studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen.

Dersom utdanningsinstitusjonen tviler på skikketheten til en student skal vedkommende varsles skriftlig og innkalles til en vurderingssamtale med institusjonsansvarlig. Deretter vil institusjonen tilby utvidet oppfølging av studenten hvis dette anses som hensiktsmessig for studentens studieforløp.

Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke fører til nødvendige endring og utvikling hos studenten, blir saken fremmet for Skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo.

Skikkethetsnemda lager en innstilling til Klagenemda ved Universitetet i Oslo. På bakgrunn av innstillingen fatter klagenemda vedtak om studenten er skikket etter reglene i lov om universiteter og høyskoler § 4-10 tredje- og fjerde ledd.

Dersom en student blir vurdert som ikke-skikket kan vedkommende utestenges fra utdanningen i inntil 5 år.

Publisert 16. okt. 2014 13:58 - Sist endret 16. mai 2019 13:01