Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 817

Studieplasser

65

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav

Du må ha:

  • minimum 35 skolepoeng og
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 4,0 i matematikk (224 timer). Har du bestått et programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2), dekker du kravet uansett karakter i dette programfaget.

Har du samisk som førstespråk eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Har du norsk tegnspråk eller finsk som andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk gjennomsnittet av karakterene i første- og andrespråk.

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav

Forkunnskaper i språk: Skal du studere spansk, fransk, tysk eller engelsk i Lektorprogrammet, anbefaler vi at du har forkunnskaper tilsvarende nivå II fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest (generell barneomsorgsattest) slik den er beskrevet i politiregisterloven § 39. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Poenggrenser i 2020

  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte fikk tilbud.

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte fikk tilbud.

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Utdanning fra UiO

Alle tidligere avlagte emner fra UiO som inngår i studieløpet ditt kan godkjennes i Lektorprogrammet.

Ekstern utdanning

Dersom du har avlagt eksamen i emner ved andre norske lærersteder som tilsvarer emner som inngår i Lektorprogrammet må du søke om å få godkjent disse etter at du har fått opptak til programmet. Dette gjelder også Examen philosophicum. Examen philosophicum på 7,5 studiepoeng dekker kravet om Examen philosophicum i Lektorprogrammet ved UiO. Emnet vil kun telle som 7,5 studiepoeng i graden, så du må selv sørge for å ha nok studiepoeng totalt sett i graden (300 stp). Examen facultatum inngår ikke i Lektorprogrammet, og kan dermed ikke innpasses.

Les mer om godkjenning av tidligere utdanning ved andre utdanningsinstitusjoner enn UiO. Søknadskjema for godkjenning av tidligere utdanning skal leveres eller sendes til Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Studieløpets oppbygging for studenter med tidligere utdanning

Høsten 2014 trådte Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 i kraft som innebærer krav om praksis i fire av fem studieår. Det er derfor ikke mulig å forkorte studietiden i Lektorprogrammet med mer enn ett studieår ved godkjenning av tidligere/ekstern utdanning.

Ved  godkjenning av 60 studiepoeng eller mer kan du starte rett i 3. semester i Lektorprogrammet. Du vil da få første emne med profesjonsfag, PROF1015, det semesteret du starter. For å kunne ta PROF1015 i 3. semester forutsetter det at du sender inn søknad så raskt som mulig etter opptak til programmet, og at du tar kontakt med lektorprogrammets administrasjon, slik at du får nødvendig informasjon om obligatorisk undervisning fra uke 33 og praksisgjennomføring i profesjonsfaget.

Studenter som har fulgt integrerte lektorprogram ved andre universitet, og som søker seg inn på lektorprogrammet ved UiO gjennom samordna opptak, kan fra og med høsten 2016 korte ned studieløpet med mer enn ett år. Det forutsettes da at praksis og profesjonsfaglige emner som allerede er avlagt, godkjennes som erstatning for det som ligger i Lektorprogrammet ved UiO og at forskriften for studieprogrammet oppfylles.

Vi kan ikke garantere kollisjonsfrie studieløp for studenter som får godkjent tidligere utdanning i programmet og som ikke følger de anbefalte studieløpene.