Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

 • Søknadsfrist i 2022: 20. april kl 14.00 (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 843

Studieplasser

70

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav

Du må ha:

 • minimum 35 skolepoeng
 • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer)*
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

*Har du samisk som førstespråk eller andrespråk gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Har du norsk tegnspråk eller finsk som andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk gjennomsnittet av karakterene i første- og andrespråk.

Til og med studieåret 2021/2022 hadde studieretning realfag krav om R2 som del av en forsøksordning. Fra og med studieåret 2022/2023 er kravet om Matematikk R2 permanent

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest (generell barneomsorgsattest) slik den er beskrevet i politiregisterloven § 39. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved svarbrevet ditt fra Samordna opptak.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Poenggrenser i 2021

 • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte fikk tilbud.

 • Ordinær kvote: alle kvalifiserte fikk tilbud.

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Søkere fra Nord-Korea

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. UiO foretar en særskilt vurdering av søkere fra Nord-Korea.