Hva lærer du?

Kunnskap

  • Studiet gir praktisk og teoretisk kunnskap om religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst: Hva det innebærer å være leder på forskjellige plan i et tros-eller livssynssamfunn inkludert etiske, pedagogiske, kommunikative, strategiske og juridiske aspekter.
  • Den veiledede praksisperioden og den tilknyttede undervisningen gir kunnskap om norske institusjoner innen helsevesenet og kriminalomsorgen, samt forsvaret og om arbeidsoppgaver som tilfaller samtalepartnere/chaplains innen disse.
  • Emner som tilbys i masteren gir kunnskap om spesifikke samtale- og omsorgstradisjoner innen sekulær humanisme og utvalgte religiøse tradisjoner, ritualer, sentrale etiske og filosofiske diskusjoner i feltet.

Ferdigheter

  • Kandidatene tilegner seg ferdigheter i dialog, kommunikasjon og etisk refleksjon for å kunne utøve kvalifisert lederskap på ulike nivåer innen tros- og livssynsfeltet. De får også ferdigheter til å reflektere over og sammenholde teoretisk kunnskap med praksis.
  • De tilegner seg de nødvendige ferdigheter og refleksjoner knyttet til samtalepraksis og annet omsorgsarbeid i chaplancy-feltet, inkludert konfesjonsspesifikke ferdigheter innen utvalgte tros- og livssynstradisjoner.
  • Kandidatene blir i stand til å arbeide tverrfaglig i team og på tvers av tros- og livssynsmessige grenser, samt til å kritisk evaluere egen og andres praksis som samtalepartnere/omsorgsarbeidere.
  • Gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegner kandidatene seg kompetanse og ferdigheter i analytisk tenkning og kritisk refleksjon knyttet til feltet.

Generell kompetanse

  • Studiet gir en god oversikt over struktur og innhold i det tros- og livssynsplurale Norge fra et aktørperspektiv.
  • Kandidatene får bred erfaring i å presentere sin egen tro/sitt eget livssyn, og å være i dialog med andre som har en annen tro/et annet livssyn.
  • Europeiske og bredere internasjonale kontekster innen religiøst/livssynsmessig lederskap er en del av studiets situering og kandidatene vil få en generell kompetanse i å sammenligne den norske konteksten med andre kontekster.
Publisert 30. okt. 2018 13:52 - Sist endret 19. des. 2018 11:38