Hva lærer du?

Nye beskrivelser av læringsutbytte for deg som begynner på studiet høsten 2018

Læringsutbytte 2017

Overordnet læringsutbytte

  • Inngående kunnskap i til et bredt spekter av metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen de aktuelle fagområdene.
  • Erverve god teoretisk innsikt og evne til å anvende teorien til utvikling av metoder og teknikker for å løse problemer.

Kunnskapsmål

  • Inngående kunnskap innenfor et avgrenset matematisk hovedfelt.
  • Inngående kjennskap til felt som grenser opp mot det valgte hovedfeltet.

Ferdighetetsmål

  • Kunne gå inn i kompliserte problemstillinger, avdekke strukturer og presisere problemer, finne fram til egnede analytiske og/eller numeriske løsningsmetoder og tolke løsningene.
  • Ha gode praktiske ferdigheter i bruk av relevant programverktøy.
  • Kunne samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister.
  • Kunne formulere seg presist og vitenskapelig, på norsk og engelsk, så vel skriftlig som muntlig.
  • Kunne bruke eksisterende litteratur på en aktiv måte til å sette seg inn i andres arbeider og som støtte til å løse egne faglige problemer.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. feb. 2018 10:38