Informasjon om godkjenning av studieplan

Utdanningsplan

Utdaningsplanen er en samarbeidsavtale mellom deg som student, din(e) veileder(e) og programrådet for studieprogrammet om gjensidige rettigheter og plikter i forbindelse med avtalen for masterstudiet.
Fristen for å levere studieplanen er 1.desember i ditt første semester. Dersom du ikke leverer studieplanen innen gjeldende frister vil du etter skriftlig varsel miste din studierett på programmet.

Spesialpensum

Det teoretiske pensumet skal bestå av 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av om du skal ta en lang eller kort masteroppgave (h.h.vis 60 eller 30 studiepoeng).
Dersom emnetilbudet ikke dekker hele det pensum du ønsker, kan du sammen med veileder legge opp deler av ønsket pensum som spesialpensum.
Spesialpensumet skal være godt spesifisert med liste over litteratur, samt hvilke sider som legges opp.
 

Vedlegg til utdanningsplanen

Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven føres på eget ark og må vedlegges utdanningsplanen. Det skal også leveres en risikovurdering på eget skjema. Begge må signeres av student og veileder(e).
 

Registrering av undervisning og eksamen i Studentweb

I Studentweb skal du hvert semester registrere undervisning og eksamen i ordinære emner innen fristene 1. september (høst) og 1. februar (vår). Unntaket er i semester(e) der du kun jobber med masteroppgaven, da skal du kun bekrefte planen din og semesterregistrere deg.
Studieadministrasjonen foretar oppmelding til masteroppgaven når studieplanen er godkjent av programråd.
 

Endringer underveis - søknad om deltid/permisjon og utsatt innlevering.

Du kan endre det teoretiske pensumet underveis i masterstudiet.
Nytt teoretisk pensum skal være godkjent av hovedveileder.

Søknader om deltid eller permisjon skal leveres innen
1. desember/1.juni for å bli registrert semesteret etter.
Årsaken må dokumenteres og det søknaden må inneholde en plan for gjennomføring av studiet.

Utsatt frist for innlevering av masteroppgaven kan innvilges etter søknad. Søknaden må spesifisere årsaken til forsinkelsen og dette må dokumenters.

Alle endringer må godkjennes av instituttets programråd, og søknad om endring, som må være signert av både deg som student og av din(e) veileder(e), sendes/leveres til Bachelor- og masterprogramrådet i kjemi v/studiekonsulenten.

Publisert 18. jan. 2018 12:36 - Sist endret 22. nov. 2019 10:33