Hva lærer du?

Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi gir deg en bred kompetanse i både fysikk og kjemi. Du lærer hvordan du kan utvikle funksjonelle materialer fra atomnivå og opp, til bruk innen energiproduksjon, lagring og effektivisering, og til elektronikk og avanserte sensorer.

Etter at du har fullført bachelor i Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har kunnskap om og forståelse for grunnleggende prinsipper, metoder og teorier innen fysikk og kjemi:

 • Du har solide kunnskaper i fysikk, kjemi, matematikk, samt gode kunnskaper innen anvendt informatikk og statistikk.
 • Du har kunnskap om og innsikt i grunnstoffers, forbindelsers og materialers egenskaper, reaksjoner, sammensetning, struktur og funksjon samt hvordan forbindelser og materialer fremstilles.
 • Du har kunnskap om og innsikt i fundamentale fenomener i elektromagnetisme, Newtonsk mekanikk, samt spesiell relativitetsteori.
 • Du har grunnleggende kunnskap om eksperimentelle teknikker og tolkning av resultater, inkludert feilkilder og usikkerhet.
 • Du har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen nanoteknologi.

Du forstår de fysiske og kjemiske grunnprinsippene som styrer de funksjonelle egenskapene til faste materialer:

 • Du har kunnskap om og innsikt i funksjonelle egenskaper for faste materialer, som: elektroniske, dielektriske, ioniske, og magnetiske egenskaper.
 • Du forstår hvordan forskjellige fremstillingsmetoder påvirker materialers egenskaper.
 • Du har kunnskap om hvordan en kan modifisere materialer for å skape de effektene en ønsker.
 • Du har innsikt i hvordan størrelsen til materialer påvirker egenskaper som stabilitet, reaktivitet, samt elektroniske, optiske og mekaniske egenskaper.
 • Du har kunnskap om hvordan nanomaterialer fremstilles, karakteriseres og brukes i ulike applikasjoner.

Du forstår prinsippene bak produksjon og lagring av energi med nye bærekraftige systemer:

 • Du forstår hvordan energi kan lagres i ulike typer batterier.
 • Du har innsikt i energiproduksjon gjennom bruk av forskjellige typer solceller, termoelektriske elementer, piezoelektriske materialer, brenselsceller.
 • Du kjenner til praktiske aspekter ved implementering av bærekraftige energisystemer.

Ferdigheter

Du kan definere relevante faglige problemstillinger, foreslå hvordan disse kan studeres gjennom testbare hypoteser, og gjennomføre praktiske eksperimenter i laboratoriet:

 • Du kan planlegge og gjennomføre forsøk, samt resonnere logisk for å verifisere eller falsifisere hypoteser.
 • Du kan bruke eksperimentelt utstyr innen kjemi og fysikk og behersker en del avanserte teknikker og instrumenter.
 • Du har opparbeidet ferdigheter og rutiner som sikrer trygge arbeidsforhold i laboratorier for syntese og karakterisering.
 • Du kan håndtere kjemikalier og anvende kjemikunnskap i HMS-relatert arbeid.
 • Du kan bruke journalen som arbeidsverktøy for å sikre sporbarhet og tilstrekkelig dokumentasjon.
 • Du kan anvende dataverktøy og relevante data- og simuleringsprogrammer.
 • Du kan vurdere kvaliteten av egne resultater og beregninger.

Generell kompetanse

Du kan samarbeide på tvers av faggrener og kommunisere med kollegaer, eksperter fra andre disipliner og allmennheten:

 • Du har faglig trygghet i eget fagfelt og kan bruke dette som grunnlag ved samarbeid på tvers av fagområder.
 • Du kan utnytte kunnskap fra eget fagfelt på nye områder, og kan kombinere den med kunnskap fra andre fagområder for å oppnå ny innsikt.
 • Du kan kommunisere fagkunnskap både skriftlig og muntlig på rett nivå i forhold til mottaker.

Du kjenner til fagets utvikling, begrensninger og muligheter: faglig, etisk og samfunnsmessig:

 • Du har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Du kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Du kan metoder for å holde seg faglig oppdatert i eget fagområde.
 • Du kan vurdere aspekter ved eget fagfelt i relasjon til en problemstilling.
 • Du kan reflektere over ulike samfunnsmessige, lovmessige, og etiske aspekter ved fremstilling og bruk av nanomaterialer.
 • Du kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 6. des. 2021 14:02