Eksamen og sensur av oppgaven

Sensur av masteroppgave


Veiledende retningslinjer for sensur av masteroppgaver i molekylær biovitenskap hvor en bør ta hensyn til følgende momenter:

  • Evnen til å trenge inn i et problemområde.
  • Evnen til selvstendig behandling av stoffet.
  • Evnen til å formidle, herunder disposisjon av stoffet, skriftlig framstilling og bruk av referanser.
  • Originalitet. Med originalitet siktes det her til idérikdom, snedighet, uventet eleganse o.l. ,men ikke nødvendigvis publiseringsverdige resultater.
  • Diskusjon: Evne til å fremstille en helhet i stoffet.
  • Omfang: Oppgaven bør ha et rimelig omfang i forhold til tidsbruken.
  • Teknisk gjennomføring.
    Oppgaven kan valgfritt skrives på engelsk eller norsk, i artikkelform eller som en ordinær masteroppgave.

 

I 2012 ble det vedtatt en ny måte å sette karakterer på masteroppgaver i fag innen matematikk, naturvitenskap og teknologi. Dette gjelder ved alle universiteter i Norge. Den nye karaktersettingen vil bli brukt i vurderingen av alle masteroppgaver som leveres ved et institutt ved MN-fakultetet fra og med 1. april 2014.

Oppdatert informasjon om denne saken


Eksamen


Eksamen består av en offentlig presentasjon på ca. 30 min hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Temaer som skal berøres er: problemstilling/er, emnet for oppgaven, metode, teori, resultater /konklusjon, samt diskusjon i forhold til tidligere forskning.


Veileder, sensorer (eksamenskommisjonen) skal delta ved den offentlige presentasjonen.
Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål fra sensorene og fra salen.
Sensorene gir så sin vurdering av oppgaven og diskuterer oppgaven med kandidaten. Dette skal normalt tilsammen utgjøre ca. 1 time. Medstudenter kan være til stede under denne gjennomgangen av oppgaven. Tilhørerne og kandidaten forlater deretter lokalet, og sensorer diskuterer oppgaven, kandidatens presentasjon av oppgaven og den etterfølgende, muntlige gjennomgangen av denne.


Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen / samtalen være justerende for karakteren på oppgaven.


Kandidaten blir deretter innkalt til en samtale med sensorene.
Sensorene redegjør så for den samlete vurderingen, og kandidaten får oppgitt karakteren.


Karakteren på oppgaven skal ikke kunngjøres før presentasjonen er bestått.


Ikke bestått oppgave


Hvis innlevert oppgave vurderes til ikke bestått kan oppgaven innleveres på ny i revidert og/eller supplert form, med tilhørende avsluttende presentasjon.

Det forutsettes at eksamenskommisjonen i en skriftlig vurdering fastslår at dette er mulig med normal arbeidsinnsats innen 6 uker for oppgave på 30 studiepoeng og innen 3 måneder for oppgave på 60 studiepoeng. Det fastsettes i så fall en frist for innlevering.

Oppgaver med karakterer A-E kan ikke innleveres på ny.


Hvis oppgaven i revidert og/eller supplert form fortsatt vurderes til stryk (eller ikke blir levert innen fristens utløp) mister studenten studieretten på masterstudiet, og må eventuelt søke opptak på nytt for å få ny oppgave. Det må samtidig søkes om innpassing for det teoretiske pensum.


Eksamen i det teoretiske pensumet må være bestått før avsluttende mastergradseksamen. Nytt forsøk for et emne i dette pensum følger de regler som gjelder for fakultetets emner. Karakterforbedring for ett eller flere pensumemner oppnådd etter avsluttende mastergradseksamen får ingen innvirkning på vitnemålet for mastergraden, men blir dokumentert ved karakterutskrift på vanlig måte.

 

Publisert 6. juni 2012 10:11 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31