Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

Oppbygging og gjennomføring

1. Masterstudiets oppbygning

Studieprogrammet går over fire semestre. Det omfatter emner (60 studiepoeng) og masteroppgaven (60 studiepoeng). Noen av emnene er obligatoriske i de tre studieretningene mens andre emner kan du velge fritt. Du finner mer informasjon på studieretningenes sider under oppbygging og gjennomføring.
Studieretning biokjemi - Studieretning fysiologi - Studieretning molekylærbiologi

4. semester Masteroppgaven Masteremner
3. semester Masteroppgaven Masteremner
2. semester Masteroppgaven Masteremner
1. semester    MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført) To masteremner avhengig av studieretning
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emnene er på 5 eller 10 studiepoeng. Undervisningen gis i form av forelesninger, praktiske øvelser, kollokvier og seminarer. Andelen av de ulike undervisningsformene varierer fra emne til emne.

Obligatoriske emner

 

MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført) og MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (videreført) for studieretning Molekylærbiologi og Biokjemi.

MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført) og MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (videreført) for studieretning Fysiologi.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I begynnelsen av første semester, må du også delta på tre obligatoriske e-læringskurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et praktisk kurs i brannsikkerhet

Hvis du har gjennomført tilsvarende HMS-opplæring i løpet av bachelorstudiet ved MN, UiO, skal du ikke gjennomføre igjen på masterstudiet.

Valgfrie emner:

Du kan velge fritt blant emnene under. Men når du har fått tildelt en masteroppgave bør du konferere med veileder for evt. anbefalte emner.

Du kan også velge blant disse emnene:

Hvordan masterstudiet gjennomføres

Du søker om opptak til den studieretning du er interessert i. Etter opptak følger du opplegget av obligatoriske og valgfrie emner for studieretningen. Veilederen for masteroppgaven finner du i første semester. I første undervisningsuke vil det være et seminar med korte foredrag og postere der veiledere presenterer tilgjengelige masteroppgaver. Et sammendrag av hver oppgave ligger på masterprogrammets nettside og du velger blant de oppgavene som er presentert her. Vi vil så langt det er mulig sørge for at du får en oppgave etter dine interesser.

En måned etter at du har fått en veileder og oppgaven er beskrevet, skal du levere inn en studieplan som fylles ut sammen med veileder. I planen beskrives pensum og tidsplan for masterstudiet. Den er bindende for alle parter og godkjennes av programrådet for masterprogrammet. Dersom du ikke har fullført bachelorgraden, må de gjenstående emner fremgå av planen. Dersom studieplan ikke leveres i slutten av første semester, anses studiet som avsluttet og studieretten inndras.

Det er egne regler for ingeniører / bioingeniører med fast arbeid over minst 5 år ved en universitetsinstitusjon med veiledning av en professor eller professor II ved UiO. Ta kontakt med instituttet.

Starter du ditt masterstudium i vårsemesteret vil du normalt ta valgfrie emner i første semester og deretter obligatoriske emner i påfølgende høstsemester. Dersom du ønsker å begynne på en masteroppgave allerede i vårsemesteret kan du velge blant tilgjengelige oppgaver på nettsiden. Tildeling skjer etter samme måte som over, der du leverer dine prioriterte ønsker innen en gitt frist.

Detaljene om oppgaven avklarer du i samtaler med veilederen.

Som avsluttende eksamen presenterer du resultatene fra den praktiske delen av masteroppgaven i form av en vitenskapelig avhandling og en muntlig framstilling, som blir vurdert av en ekstern sensor. Gjennom studiet vil du få veiledning om selve skriveprosessen.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for biovitenskap får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i molekylær biovitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. apr. 2020 03:19