Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
  • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning

 100 sp fra  følgende emnekombinasjoner:

FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin
MBV1010 - Cellebiologi og genetikk
MBV1020 - Fysiologi
MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi eller MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon og MBV2050 - Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme
MBV2010 - Molekylærbiologi
MBV2020 - Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi
MBV3010 - Videregående cellebiologi
MBV3050 - Humanfysiologi

Hvis du har MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon og MBV2050 - Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme
kan du velge 10 studiepoeng blant emnene under. Hvis du har MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi kan du velge 20 studiepoeng av emnene under.

MBV3020 - Molekylær genetikk og utviklingsbiologi
MBV3060 - Generell mikrobiologi
MBV3070 - Bioinformatikk
STK1000 - Innføring i anvendt statistikk

Til sammen 90 sp av emnene på listen over skal inngå i beregningsgrunnlaget for snittkarakter C elle bedre. FYS1000 inngår i det faglige opptakskravet, men  inngår ikke  i karakterberegningen.

Emnene som er brukt som en del av opptakskravet til masterstudiet kan ikke inngå i mastergraden.

Hvis du har en bachelorgrad fra en høgskole vil denne vurderes individuelt. De faglige krav for opptak til masterprogrammet gjelder. I noen tilfeller vil det være et faglig tilleggskrav på 10 - 30 sp MBV-bacheloremner. Karakterkravet på C eller bedre beregnes av de faglige tilleggskravene pluss et utvalg av relevante emner i bachelorgraden.

 

Opptak før fullført bachelorutdanning

Hvis det er færre kvalifiserte søkere til studieprogrammet enn plasser, kan søkere med minimum 160 av de 180 studiepoengene som skal utgjøre bachelorgraden gis betinget opptak. Da kan maksimalt 10 av de studiepoengene som ikke er fullført inngå i 80-gruppen. Programrådet vurderer i hvert enkelt tilfelle om grunnlaget er tilstrekkelig for opptak.

Studenter som tas opp uten fullført bachelorgrad, må fullføre bachelorgraden i løpet av første år på masterstudiet.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Eksportkontroll

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.