Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I løpet av studiet vil du møte undervisningsformer som forelesning, seminarer og grupper der pensum gjennomgås og muntlige, skriftlige og andre ferdigheter oppøves. Undervisningsformene seminar og gruppe forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Ofte må obligatoriske aktiviteter, f.eks. i form av innleveringer, muntlige presentasjoner eller tester, godkjennes før du kan gå opp til eksamen.

Undervisningen vil normalt bare utgjøre en mindre del av tiden du forventes å bruke på studiet. Mye av tiden vil gå med til bl.a. lesning av pensum, forberedelse til undervisningen og påfølgende etterarbeid. Det er en god ide å danne kollokviegrupper med medstudenter der dere drøfter innholdet i pensum og det som blir formidlet ved undervisning. På de enkelte emnebeskrivelsene vil du se hvordan undervisningen er lagt opp og hva som kreves av deg.

Eksamens- og vurderingsformer

Vurdering/eksamen danner grunnlaget for fastsettelse av karakteren (A-F eller bestått/ikke bestått). Vurderingen kan være muntlig eller skriftlig, og eksempler på muntlige vurderingsformer er muntlig eksamen eller prøveforelesning. Eksempler på skriftlige vurderingsformer er semesteroppgave eller mappeinnlevering som du arbeider med over flere uker i løpet av et semester, tre dagers hjemmeeksamen eller skoleeksamen som holdes mot slutten av semesteret. En mappeinnlevering består av minst to arbeider. På de enkelte emnebeskrivelsene står det hvilken vurderingsform som brukes.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. aug. 2014 10:44