Endring - automatisk tilbakemelding/begrunnelse etter sensur på skriftlig digital eksamen medisinstudiet og OD/ERN1100

Viktig info:

Etter at sensuren har falt, får hver enkelt kandidat en e-post der de får se sin prosentilplassering i forhold til medstudenter på de enkelte fagområdene eller oppgavene.

I samme e-post gis det fra og med våren 2018 også en kriteriebasert tilbakemelding på de ulike fagområdene/oppgavene:

-              På eksamener der det er bokstavkarakterer, vil du få oppgitt en karakter A-F på de enkelte fagområdene/oppgavene, i tillegg til den overordnede karakteren (A-F).

-              På eksamener med karakter bestått/ikke bestått, gis det bestått/ikke bestått på de enkelte fagområdene/oppgavene, i tillegg til den overordnede karakteren (bestått/ikke bestått).

Tilbakemelding/begrunnelse for karakterfastsettingen på skriftlige digitale eksamener består fra og med våren 2018 av denne e-posten. I tillegg har du gjennom innsynsordningen anledning til å se egen besvarelse opp mot fasit for å kunne vurdere om det har noen hensikt å klage på karakteren/ lære av egne feil. Etter sensur på ordinær eksamen offentliggjøres også psykometrinotatet fra eksamenskommisjonen.

Kandidater som har strøket og har behov for faglig veiledning innenfor ett eller flere av fagområdene/oppgavene, kan henvende seg til MED-studieinfo

De vil der få  oppgitt hvem de kan kontakte for faglig veiledning.

Vennlig hilsen

MED-studieinfo

Publisert 4. juni 2018 12:27 - Sist endret 4. juni 2018 12:27