Artikkel som prosjektoppgave

Det gis adgang til å benytte artikkel som grunnlag for prosjektoppgaven. Dersom du er medforfatter på en refereebedømt, vitenskapelig publikasjon, kan den godkjennes som en prosjektoppgave. Dersom artikkelen ikke ennå er godkjent av et tidsskrift, kan den likevel sendes inn for vurdering. Den må da være ferdigstilt.

For å få godkjent en artikkel som prosjektoppgave må du sende inn ett eksemplar av artikkelen til Studieseksjonen, Nina Lind, PB 1078 Blindern, 0316 Oslo eller på e-post til nina.lind@medisin.uio.no, innen innleveringsfristen som gjelder ditt kull. Artikkelen videresendes for vurdering av fagansvarlig for prosjektoppgaven (veileder fremskaffer ikke sensor).

Om du ikke er førsteforfatter, må et sammendrag av publikasjonen (2-10 sider avhengig av omfanget) vedlegges. Sammendraget skal inneholde en resultatdiskusjon og en plassering av forskningsarbeidet i et større fagperspektiv. Det må også vedlegges en redegjørelse fra veileder om hvilken rolle studenten har hatt i arbeidet med artikkelen. Dette sendes inn sammen med artikkelen.

Merk at artikkelen ikke skal lastes opp i DuO, den lagres i fakultetets arkiver.