Klausulering

Prosjektoppgaver som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt skal klausuleres (jf. Forvaltningsloven § 13).

En klausuleringsavtale skal inngås med institutt- eller fakultetsadministrasjonen, og leveres ferdig utfylt sammen med en kopi av prosjektoppgaven i Studieseksjonen. Oppgaven med engelsk sammendrag skal uansett lastes opp i PDF-format i Studentweb.

Klausuleringsskjema

Klausulering grunnet lovpålagt taushetsplikt

Oppgaver som er klausulerte på dette grunnlaget kan andre ikke få innsyn i uten spesiell tillatelse, og de kan derfor ikke lånes ut. Dette gjelder:

  • opplysninger om noens personlige forhold*.
  • opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
  • opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan.
  • opplysninger som er mottatt fra private under taushetsløfte i forbindelse med forskningsarbeidet.
  • opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med forskeren.

* Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder (§ 13 a, pkt. 3).

Utsatt tilgjengeliggjøring i 5 år

Studenter har mulighet til å utsette tilgjengeliggjøring av oppgavene med inntil 5 år. Dette brukes hvis studenten for eksempel skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse. Forfatternavn, tittel og evt. sammendrag blir tilgjengelig i DUO.

Viktig: Oppgaven må leveres i fulltekst i Studentweb selv om den klausuleres eller settes til ikke elektronisk tilgjengelig. Hvis du skal klausulere oppgaven eller ønsker utsatt tilgjengeliggjøring må du krysse av for dette når du leverer oppgaven i Studentweb.

Se universitetsbibliotekets sider om klausulering for mer informasjon

 

Publisert 13. juni 2012 15:47 - Sist endret 7. apr. 2014 09:59